top of page

วีซ่า ออสเตรเลีย ระยะสั้นเพื่อการท่องเที่ยวเยี่ยมเยือนไม่เกิน 90 วัน

ค่าบริการ

 

13,500   บาท

 

ค่าบริการรวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า

 • ช่วยให้คำแนะนำในเรื่องเอกสารขอยื่นวีซ่า กรอกแบบฟอร์ม

 • พาลูกค้าไปยื่นวีซ่า บริการยื่นวีซ่า

 • แนะนำการเตรียมเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษเช่น จดหมายเชิญ แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน ตารางการเดินทาง

 • บริการจองคิวกับสถานทูต

 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน) 

 • ติดตาม เรื่องการยื่นขอวีซ่า 

 

หมายเหตุ

 

 • ก่อนชำระค่าบริการกรุณาพิจารณาให้รอบครอบ  VISABKK สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด

 • การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูต VISABKK เป็นเพียงตัวแทนยื่นคำร้องเท่านั้น ค่าบริการและ ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้

รายละเอียดเอกสาร

เอกสารประกอบ เพื่อ ยื่นขอวีซ่า ออสเตรเลีย ท่องเที่ยว เยี่ยมเยือน 

 1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเกิน 6 เดือน ( ตัวจริง ) 

 2. หนังสือเดินทาง เล่มเก่า พร้อมสำเนา หน้าวีซ่า และ ตราประทับ ตม

 3. รูปถ่ายขนาด 45x35 mm. ( หน้าตรง พื้นหลังเรียบ ) 

 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

 5. สำเนาทะเบียน 

 6. หลักฐานทางการเงิน 

 • Statement 6 เดือน ( ตัวจริง) 

 • Bank การันตี ( ตัวจริง ) 

 • สมุดเงินฝาก ( ตัวจริง ) 

 • หลักฐานการครอบครอง ทรัพย์สิน อื่นๆ เช่น รถ บ้าน ที่ดิน ร้านค้า หุ้น 

   8. หลักฐานทางการงาน 

 • กรณีอาชีพอิสระ ไม่ได้จดทะเบียนการค้า ให้เขียนจดหมายแนะนำตัว แสดงรายละเอียดอาชีพ

 • กรณีผู้ประกอบการ จดทะเบียนการค้า ให้แสดงทะเบียนการค้า 

 • กรณีพนักงานบริษัท ให้แสดง จดหมายรับรองการทำงาน ที่ระบุ ชื่อ ตำแหน่ง เงินเดือน วันที่เริ่มทำงาน วันที่ลางาน วันที่จะกลับมาทำงาน จำนวนวันที่ลา ออกโดยหัวจดหมาย บริษัท มีตราประทับ 

 • กรณีไม่ได้ทำงาน ไม่ต้องแสดง หลักฐานการทำงาน 

  9. เอกสารเพิ่มเติม เพื่อแสดงความผูกพันกับประเทศไทย เช่น สูติบัตร ลูก 

 10. กรณี แฟนชาวออสเตรเลีย ออกค่าใช้จ่าย 

 • สำเนาบัตรประชาชน 

 • สำเนาหนังสือเดินทาง 

 • สำเนาหน้า ตม ที่เดินทางเข้าไทย 

 • สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน

 • สำเนาสลิปเงินเดือน 

 • Statement 6 เดือน ( ตัวจริง และ สำเนา) 

 • สำเนาหลักฐานการโอนเงินมาไทย 

 • หลักฐานอื่นๆ เช่น chat ,line , email และ รูปถ่ายคู่

 • จดหมายเชิญ

 11.เอกสารที่  VISABKK จัดเตรียม 

 • แบบฟอร์มใบสมัคร 

1. ชำระค่าบริการ 100 %

2. ถ่ายรูปหนังสือเดินทางส่งทาง inbox

3. กำหนดวันเดินทาง

ขั้นตอนการทำงาน

bottom of page