top of page

วีซ่า ออสเตรเลีย ระยะสั้นเพื่อการท่องเที่ยวเยี่ยมเยือนไม่เกิน 90 วัน -  กรณีเยี่ยมญาติ

 

13,500 บาท

ค่าบริการรวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า

 • ช่วยให้คำแนะนำในเรื่องเอกสารขอยื่นวีซ่า กรอกแบบฟอร์ม

 • พาลูกค้าไปยื่นวีซ่า บริการยื่นวีซ่า

 • แนะนำการเตรียมเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษเช่น จดหมายเชิญ แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน ตารางการเดินทาง

 • บริการจองคิวกับสถานทูต

 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน) 

 • ติดตาม เรื่องการยื่นขอวีซ่า

 

หมายเหตุ

 

 • ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการไม่สามารถเรียกคืนได้

 • การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถาทูต 

ค่าบริการ

เอกสารประกอบเพื่อยื่นขอ วีซ่าออสเตรเลีย ท่องเที่ยว - เยี่ยมเยือน 

 

เอกสารผู้ยื่นวีซ่า 

 1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเกิน 6 เดือน ( ตัวจริง ) 
 2. หนังสือเดินทาง เล่มเก่า พร้อมสำเนา หน้าวีซ่า และ ตราประทับ ตม

 3. รูปถ่ายขนาด 45x35 mm. ( หน้าตรง พื้นหลังเรียบ ) 

 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

 5. สำเนาทะเบียน 

 6. หลักฐานทางการเงิน 

 • Statement 6 เดือน ( ตัวจริง) 

 • Bank การันตี ( ตัวจริง ) 

 • สมุดเงินฝาก ( ตัวจริง ) 

 • หลักฐานการครอบครอง ทรัพย์สิน อื่นๆ เช่น รถ บ้าน ที่ดิน ร้านค้า หุ้น 

  7. หลักฐานทางการงาน 

 • กรณีอาชีพอิสระ ไม่ได้จดทะเบียนการค้า ให้เขียนจดหมายแนะนำตัว แสดงรายละเอียดอาชีพ

 • กรณีผู้ประกอบการ จดทะเบียนการค้า ให้แสดงทะเบียนการค้า 

 • กรณีพนักงานบริษัท ให้แสดง จดหมายรับรองการทำงาน ที่ระบุ ชื่อ ตำแหน่ง เงินเดือน วันที่เริ่มทำงาน วันที่ลางาน วันที่จะกลับมาทำงาน จำนวนวันที่ลา ออกโดยหัวจดหมาย บริษัท มีตราประทับ 

 • กรณีไม่ได้ทำงาน ไม่ต้องแสดง หลักฐานการทำงาน 

  8. เอกสารเพิ่มเติม เพื่อแสดงความผูกพันกับประเทศไทย เช่น สูติบัตร ลูก

  9. ใบเกิด - กรณีเยี่ยมญาติ พี่น้อง

10. ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล กรณีเคยเปลี่ยนแปลง 

 

10. เอกสารชาวไทยที่ออสเตรเลีย

 • สำเนาบัตรประชาชน 

 • สำเนาหนังสือเดินทาง 

 • สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน

 • สำเนาสลิปเงินเดือน 

 • Statement 6 เดือน ( ตัวจริง และ สำเนา) 

 • สำเนาทะเบียนสมรสกับชาวออสเตรเลีย

 • สำเนาใบเกิด 

 • จดหมายเชิญ ต้องเขียนให้ ละเอียด 

 1. ชื่อ นามสกุลผู้ที่จะเชิญ 

 2. ไป ออสเตเลีย วันไหน กลับ วัน ไหน เป็นจำนวนกี่ วัน ( ไม่นับเป็นเดือน ต้องเป็นวัน  บาง เดือนมี 30 วัน นับดีๆ ) 

 3. ที่อยู่ในออสเตรเลีย

 4. ระบุชัดเจนว่าจะออกค่าใช้จ่ายให้มีอะไรบาง เช่น ค่าตั๋ว ที่ พัก

 

11. ​เอกสารสามีชาวออสเตรเลีย 

 • สำเนาหนังสือเดินทาง 

 

12.เอกสารที่ VISABKK จัดเตรียม 

 • แบบฟอร์มใบสมัคร 

 • ตั๋วเครื่องบินสำหรับยื่นวีซ่า 

รายละเอียดเอกสาร

1. ชำระค่าบริการ 100 %

2. ถ่ายรูปหนังสือเดินทางส่งทาง inbox

3. กำหนดวันเดินทาง

ขั้นตอนการทำงาน

bottom of page