top of page

วีซ่า ออสเตรีย วีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมเยือน ไม่เกิน 90 วัน  

13,500 บาท 

ค่าบริการรวม 

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า

 • ค่าประกันภัยการเดินทาง 90 วัน

 • แปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ 2 หน้า ส่วนเกินหน้าละ 350 บาท

 • ให้คำแนะนำในเรื่องเอกสารขอยื่นวีซ่า กรอกแบบฟอร์ม

 • พาลูกค้าไปยื่นวีซ่า 

 • แนะนำการเตรียมเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษเช่น จดหมายเชิญ แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน ตารางการเดินทาง

 • ติดตามเรื่องการยื่นขอวีซ่า

หมายเหตุ

 • ก่อนชำระค่าบริการกรุณาพิจารณาให้รอบครอบ  VISABKK สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด

 • การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูต VISABKK เป็นเพียงตัวแทนยื่นคำร้องเท่านั้น ค่าบริการและ ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้

ค่าบริการ

รายการเอกสารผุ้ยื่นวีซ่า ตัวจริง + สำเนา 

 1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเดินทางไม่น้อยกว่า  6 เดือน

 2. รูปถ่ายสี 2 นิ้วพื้นขาว 2 รูป

 3. สำเนาหน้าวีซ่าที่เคยได้ 

 4. ใบเปลี่ยนหรือนามสกุล กรณีมีการเปลี่ยนแปลง 

 5. เอกสารการงาน

   5.1 หนังสือรับรองการทำงาน ที่ระบุวันลา

   5.2 หนังสือรับรองการเรียนกรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา 

   5.3 ทะเบียนการค้าการ กรณีจดทะเบียนการค้า

   5.4 จดหมายแนะนำตัวกรณีทำอาชีพอิสระ 

   6. ทะเบียนสมรส, ใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร

   7 หลักฐานทางการเงิน

  7.1 สมุดบัญชี หรือ Bank Statement 6 เดือนย้อนหลัง อายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่สมัคร 

​  7.2 หนังสือรับรองจากธนาคาร Bank guarantee 

  7.3 บุคคลสถานะทางการเงินไม่เพียงพอ : จะต้องมีหนังสือรับรองจะออกค่าใช้จ่ายจากบุคคลในครอบครัว(บุตร บิดา มารดา พี่-น้อง) – ทะเบียนบ้านเพื่อแสดงความสัมพันธ์ และเอกสารรับรองทางจากธนาคาร พร้อมระบุชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งแสดงหลักฐานทางการเงินย้อนหลัง 6 เดือน ซึ่งต้องมีความเคลื่อนไหวของบัญชีอย่างสม่ำเสมอ

เอกสารจากเพื่อน หรือครอบครัวจากทางออสเตรีย​ เอกสารฝ่ายผู้เชิญ สแกนส่งemailได้

 1. สำเนาหนังสือเดินทาง +ลายเซ็น 

 2. สำเนาหน้าตมที่มาไทย + ลายเซ็น

 3. สำเนาเอกสารอนุญาตพักอาศัยที่ออสเรีย permit to stay 

 4. กรณีที่ท่านได้รับเชิญเป็นการส่วนตัว ถ้าท่านไม่สามารถแสดงหลักฐานทางการเงินเองของตัวท่านเองได้ ท่านต้องส่งจดหมายการันตีซึ่งรับรองโดยสถานีตำรวจที่ซึ่งผู้ที่ให้การสนับสนุนการเดินทางของท่านอาศัยอยู่ โดย แสดง Code เชิญจากสถานีตำรวจที่ ออสเตรีย พร้อมทั้งแสดง หน้า หนังสือเดินทางของคนเชิญ ประกอบด้วย ( ในกรณีไปพักกับ เพื่อน ญาติ หรือ คุ่สมรส )

เอกสารที่ VISABKK จัดเตรียม

 1. ใบสมัคร - กรอกเป็นภาษาอังกฤษ ให้ครบถ้วน

 2. ประกันภัยการเดินทาง

 3. แผนการเดินทาง,โรงแรมที่พัก และตั๋วเครื่องบิน ​

 4. โรงแรมที่พัก มีใบจองโรงแรมมาแสดง ระบุชื่อนามสกุลของผู้ยื่น ให้ครบทุกคน

 5. ตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ - ระบุชื่อนามสกุลให้ครบถ้วน - ระบุวันที่ไปกลับ

  *ไม่ควรซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนได้รับวีซ่า  

หมายเหตุ

 • เอกสารภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

รายละเอียดเอกสาร

1. ชำระค่าบริการ 100 %

2. ถ่ายรูปหนังสือเดินทางส่งทาง inbox

3. กำหนดวันเดินทาง

ขั้นตอนการทำงาน

bottom of page