top of page

วีซ่า  เบลเยี่ยม วีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมเยือน ไม่เกิน 90 วัน 

ค่าบริการ

ค่าบริการ 13,500 บาท 

ค่าบริการรวม 

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า

 • ค่าประกันภัยการเดินทาง 90 วัน

 • แปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ 2 หน้า ส่วนเกินหน้าละ 350 บาท

 • ให้คำแนะนำในเรื่องเอกสารขอยื่นวีซ่า กรอกแบบฟอร์ม

 • พาลูกค้าไปยื่นวีซ่า 

 • แนะนำการเตรียมเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษเช่น จดหมายเชิญ แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน ตารางการเดินทาง

 • ติดตามเรื่องการยื่นขอวีซ่า

หมายเหตุ

 • ก่อนชำระค่าบริการกรุณาพิจารณาให้รอบครอบ  VISABKK สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด

 • การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูต VISABKK เป็นเพียงตัวแทนยื่นคำร้องเท่านั้น ค่าบริการและ ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้

ขั้นตอนการทำงาน

วีซ่าสำหรับการเยี่ยมส่วนบุคคล

รายการเอกสาร ตัวจริง + สำเนา 

 1. หนังสือเดินที่มีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันที่ยื่นคำร้อง

 2. รูปถ่ายสีล่าสุด 1 รูป (5x3cm)

 3. สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง และ หน้า วีซ่า ประวัตการเดินทาง

 4. ทะเบียนบ้าน 

 5. เอกสารการงาน  

 • กรณีพนักงาน  ; บริษัทจดหมายนายจ้างระบุรายได้และวันหยุดพักผ่อน ออกโดยหัวจดหมายบริษัท

 • กรณีเจ้าของกิจการ ; ทะเบียนพาณิชย์

 • กรณีนักเรียน นักศึกษา ; หนังสือรับรองการศึกษา

 จากผู้ค้ำประกันในเบลเยี่ยม (ชาวเบลเยี่ยมหรือชาวต่างประเทศ): สามีชาวเบลเยี่ยม

 1. จดหมายเชิญที่ระบุ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 • ชื่อ นามสกุล, ของบุคคลที่เชิญ

 • ระบุวัตถุประสงค์ในการเชิญ

 • อยู่ที่อยู่ ,โทรศัพท์เบอร์

 • อีเมล์แอดเดรสและระยะเวลาการเข้าพักของแขก

 • ระบุความสัมพันธ์ให้ชัดเจน 

 • เขียนให้ละเอียดที่สุด 

 1. เอกสาร ใบเชิญจากเทศบาล / ตัวจริง และสำเนา https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Documents/bijlage_03_02.pdf

 2. บันทึกทะเบียนครอบครัว (ผู้ค้ำประกันสามารถขอได้จากสำนักเขตทที่ตนเองพักอาศัยอยู่)

 3. สำเนาหนังสือเดินทาง

 4. สำเนาบัตรประชาชน

 5. หลักฐานการได้รับรายได้ล่าสุดของผู้ค้ำประกัน: (สลิปเงินเดือนสุดท้าย 3 ครั้งและผลประโยชน์ของบุตร) หรือครั้งสุดท้าย ภาษีเงินได้จากกรมสรรพากรในเบลเยี่ยม

 6. คนไทยที่จดทะเบียนสมรสกับชาวเบลเยี่ยม 

 • ใบเกิด ​

 • ใบเปลียนชื่อ หรือนามสกุล

 • ทะเบียนสมรส 

 • สำเนาหนังสือเดินทาง 

 • สำเนาถิ่นที่อยู่ในเขตเทศบาล

เอกสารจัดเตรียมโดย VISABKK 

 • กรอกแบบ ฟอร์มใบสมัคร online https://visaonweb.diplomatie.be/en

 • เอกสารเพื่อเลือกภาษาที่คุณต้องการได้รับแจ้งเกี่ยวกับวีซ่า

 • ตั๋วเครื่องบินสำหรับยื่นวีซ่า

 • ประกันภัยการเดินทาง

1. ชำระค่าบริการ 50 %

2. ถ่ายรูปหนังสือเดินทางส่งทาง inbox

3. กำหนดวันเดินทาง

ขั้นตอนการทำงาน

bottom of page