top of page

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวสวิตเซอร์แลนด์ณ ประเทศไทย ระยะเวลาดำเนินการขั้นต่ำ 5 เดือน 

การจดทะเบียนสมรส ณ ประเทศไทย 

22,500 บาท

 • กรณีโสด,ไม่เคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล เอกสารชาวไทยไม่เกิน 5 อย่าง 

 • เอกสารส่วนเกินคิดค่าบริการเพิ่ม 2,000 บาท / ต่อ เอกสาร 1 อย่าง

 • เปลี่ยนนามสกุลตามสามีสวิสเพิ่ม 2,000 บาท  

 

*ค่าบริการ รวม

 • คัดสำเนาทะเบียนครอบครัว (ใบนางเลิ้ง)

 • รับรองเอกสารกับกระทรวงต่างประเทศเฉพาะเอกสารฝ่ายคนไทย 

 • แปลอังกฤษเอกสารฝ่ายคนไทย 

 • รับเอกสารmariage application

 • ดำเนินการรับรองกระทรวงต่างประเทศ และ รับรองกระทรวงต่างประเทศ คร 2 

 • ยื่นลงทะเบียนคร 2 ที่สถานทูตสวิส

 • พาลูกค้าไปที่สถานทูตเพื่อยื่นเอกสาร

 • สำหรับลูกค้าที่มีทะเบียนบ้านในต่างจังหวัดแนะนำให้จดทะเบียนมรสที่ต่างจังหวัด

*ค่าบริการไม่รวม

- ไม่รวม ค่าจัดส่งเอกสาร

- ไม่รวม ค่าธรรมเนียมสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ 700 ฟรั่งก์สวิส  หรือ ประมาณ 26000 บาท  ค่าธรรมเนียมสถานทูตให้คืนบางส่วนเมื่อดำเนินงานเสร็จ (ชำระโดยตรงกับสถานทูต) 

- ไม่รวม ค่าธรรมเนียมที่เขต 

*กรณีมีลูกด้วยกันมีค่าเอกสารเพิ่ม 2,000 ต่อ เอกสาร 1 อย่าง 

ค่าบริการ

เอกสารสำหรับบุคคลสัญชาติสวิส - ตัวจริงถือมาวันยื่นขอใบ Mariage application 

กรณีอยู่สวิสให้ติดต่อที่สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นสำหรับการขอใบ Mariage application 

1. หนังสือเดินทาง 

2. หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส มีอายุไม่เกิน 6 เดือน สามารถขอเอกสารนี้ได้ที่สานักทะเบียนประจาถิ่นฐานเดิม 

3. หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ มีอายุไม่เกิน 6 เดือน 

 • สามารถขอเอกสารนี้ได้ที่สานักทะเบียนท้องถิ่นที่พานักอยู่ 

 • สาหรับผู้ที่ขึ้นทะเบียนกับสถานทูตฯ ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับนี้ 

4. หนังสือรับรองรายได้หรือทรัพย์สิน 

 • สำหรับบุคคลทำงาน: หนังสือรับรองการทำงานพร้อมระบุเงินเดือน ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน (สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับหนังสือแสดงการชำระภาษีหรือเอกสารแสดงการจ่ายเงินเดือน) 

 • สำหรับบุคคลที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว: สำเนาทะเบียนการค้าและสำเนาบัญชีธนาคาร สำหรับระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด 

 • สำหรับผู้รับเงินบำนาญ: หนังสือรับรองเงินบำนาญ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 

5. ชื่อ และที่อยู่ บุคคลอ้างอิง ( เพื่อน หรือ ญาติ ) ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 2 คน พิมพ์ลงบนกระดาษ  A4 

 

เอกสารสำหรับบุคคลสัญชาติไทย

 

 1. หนังสือเดินทางประเทศไทยหรือบัตรประจำตัวประชาชนไทย (กรณีไม่มีหนังสือเดินทาง) ไม่แปล ไม่รับรอง 

 2. ใบเกิด (ท.ร 1 หรือ ท.ร. 19) 

 3. ใบโสด อายุไม่เกิน 6 เดือน

 4. ทะเบียนบ้านหรือแบบรับรองทะเบียนราษฎร (ท.ร 14/1) สำหรับช่วงเวลาพานัก 6 เดือนล่าสุด 

 5. ใบนางเลิ้งสำเนาทะเบียนครอบครัวขอคัดสำเนาทะเบียนครอบครัวได้ที่ สานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10330 โทร 02 356 96 58 (ใบนี้แปลเป็นอังกฤษ ไม่ต้องรับรองกระทรวง ) 

 6. กรณี  “หย่า” ต้องยื่นสำเนาทะเบียนการหย่า (ค.ร. 6) เพิ่มเติม 

 7. กรณี  “หม้าย” ต้องยื่นมรณบัตร (ค.ร.5) ของคู่สมรสที่ถึงแก่กรรม เพิ่มเติม 

 8. ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล กรณีมีการเปลี่ยนแปลง (ช2/ช3/ช5) 

 9. ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลของ พ่อ แม่ กรณีมีการเปลี่ยนแปลง 

สำหรับบุตรที่มีร่วมกัน 

 1. สูติบัตรของบุตร (ทร.1 หรือ ทร.19) 

 2. หนังสือเดินทางต่างประเทศ (ถ้ามี) 

 3. ทะเบียนรับรองบุตร (ค.ร 11) ) ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการไทยที่มีหน้าที่รับผิดชอบ (อาเภอ) ที่เด็กมีถิ่นที่อยู่ 

 4. หรือมิฉะนั้นบิดามารดาต้องแถลงขณะจดทะเบียนสมรสว่าทั้งคู่มีบุตรร่วมกัน เพื่อที่เด็กจะได้เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายและมีการระบุไว้ในบันทึกของทะเบียนสมรส (ค.ร.2)

ขั้นตอนการทำงาน 

1. ส่งเอกสารฝ่ายชาวไทยมาที่ VISABKK เพื่อรับรองกระทรวงต่างประเทศและแปล ( อังกฤษ ) ระยะเวลา 15 วันทำการ 

2. การยื่นขอเอกสาร Marriage Application - VISABKK พาลูกค้าไปที่สถานทูต 

2.1 คู่สมรสต้องมายื่นเอกสารที่สถานทูตด้วยตนเองเพื่อกรอกแบบฟอร์ม Form 0.34B และ  Form 035 ขอแบบฟอร์มได้ที่สถานทูต

การกรอกด้วยลายมือตนเอง ห้ามขีดฆ่า ห้ามลบ 

2.2 กรณีคู่สมรสชาวสวิสอยู่สวิส หรือ อยู่ต่างประเทศฝ่ายชาวไทยสามารสนำเอกสารมายื่นผู้เดียวได้ โดยที่ฝ่ายชาวสวิสสแกนเอกสารตามรายการข้างบน และ แบบฟอร์ม ที่กรอกรายละเอียดส่วนตัว +ลายเซ็นต์ ส่งemail เพื่อให้ชาวไทยถือไปสถานทูตสวิส

2.3 จองคิวล่วงหน้าเท่านั้น

2.5 กรณีที่คู่สมรสชาวสวิสที่อยู่ในประเทศสวิส หรือต่างประเทศ ให้ติดต่อสถานทูตหรือ สำหนักงานทะเบียนประจำท้องถิ่นเพื่อยื่นเอกสาร คู่สมรสจะต้องส่งเอกสารและแบบฟอร์มที่กรอกแล้วทั้งหมดด้วยตนเองที่เขตที่พักอาศัยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือสถานเอกอัครราชทูตสวิสในประเทศที่พานักอาศัย

2.6 ระยะเวลาพิจรณาเอกสาร 2-3 เดือน

2.7 สถานทูตสวิสจะแจ้งผลการพิจารณาทางโทรศัพท์ การรับเอกสารใบขอทำการสมรส” (Marriage Application) มีอายุ 1 เดือน 

มอบอำนาจรับเอกสารแทนได้

การมอบอำนาจรับใบ Marriage Application เอกสารประกอบ

 • สำเนาหนังสือเดินทางคู่สมรส + ลายเซ็น

 • หนังสือมอบอำนาจ ฝ่ายชาวไทยและ ชาวสวิส

 • เอกสารตัวจริงฝ่ายสวิส ตามรายการข้อ 2-5 

 • กรณีมีเงินทอนให้ระบุรับเงินทอนแทนด้วย VISABKK

3. Marriage Application ที่ได้เป็นภาษาอังกฤษให้แปลเป็นภาษไทย แล้วแนบคำแปลกับต้นฉบับ นำไปรับรองกระทรวงการต่างประเทศเพื่อใช้สาหรับการจดทะเบียนสมรสที่สานักงานเขตหรืออำเภอประเทศไทย - VISABKKดำเนินการแทนใช้เวลา 10-15 วันทำการ

4. จดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขต เตรียมเอกสารทั้งฝ่ายทั้งฝ่ายตามรายการข้างบน - VISABKK เตรียมพยานให้  สำหรับลูกค้าที่มีทะเบียนบ้านในต่างจังหวัดแนะนำให้จดทะเบียนมรสที่ต่างจังหวัด เพื่อเปลี่ยนนามสกุลตามสามี

5. นำคร2ไปรับรองกระทรวงต่างประเทศแล้วแปล - VISABKK ดำเนินการแทนใช้เวลา 10-15 วันทำการ 

6. การลงทะเบียนการสมรสนำเอกสารคร 2 และใบเปลี่ยนนามสกุล (กรณีเปลี่ยนนามสกุล) จากข้อ 5 ยื่นที่สถานทูตสวิสหรือส่งทางไปรษณีย์ ระยะเวลาดำเนินการอย่างน้อย 2เดือน VISABKKดำเนินการแทน

ระยะเวลาดำเนินการจดทะเบียนสมรสประมาณ 5 เดือน นัดหมาย 1-3 ครั้ง 

นัดหมายครั้งที่ 1: สถานทูตสวิสเซอร์แลนด์เพื่อขอใบ Marriage Application 

 • มีค่าใช้จ่ายให้กับสถานทูตค่าธรรมเนียมประมาณ 26,000 บาท ลูกค้าชำระด้วยตนเอง​

นัดหมายครั้งที่2 : กรมการกงสุล เพื่อรับรองเอกสาร

นัดหมายครั้งที่ 3 : สำนักงานเขต - เพื่อจดทะเบียนสมรส 

 • จดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขต มีค่าพยานบริการ 2,500 บาท ลูกค้าชำด้วยตนเอง สำหรับลูกค้าที่มีทะเบียนบ้านในต่างจังหวัดแนะนำให้จดทะเบียนมรสที่ต่างจังหวัด เพื่อเปลี่ยนนามสกุลตามสามี

 • กรณีไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้มีค่าล่ามเพิ่ม 2,000 บาท

นัดหมายครั้งที่ 4 : สถานทูตสวิสเซอร์แลนด์ - เพื่อลงทะเบียนเอกสารสมรส  VISABKK ดำเนินการแทน

รายละเอียดเอกสาร

bottom of page