top of page

บันทึกการเสียชีวิตชาวฝรั่งเศสที่สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย - กรณีเสียชีวิตที่ไทย

ค่าบริการ

8,500 บาท 

ค่าบริการรวม 

  1. แปลใบมรณะบัตรภาษาไทยเป็นฝรั่งเศส โดยนักแปลที่ได้รับการรับรองจากสถานทูต

  2. กรอกแบบฟอร์ม Formulaire de demande de transcription/enregistrement d’un acte de décès sur les registres de l’état civil français 

  3. รับรองกระทรวงต่างประเทศ

  4. ยื่นบันทึกบมรณะบัตร ที่สถานทูตฝรั่งเศส

 

ค่าบริการไม่รวม 

  1. ค่ารับและจัดส่งเอกสาร

หมายเหตุ 

ก่อนชำระค่าบริการกรุณาพิจารณาให้รอบครอบ  VISABKK สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด
* ใบโสดฝ่ายชาวต่างชาติต้องระบุอาชีพและรายได้ ไม่ระบุจดทะเบียนสมรสไม่ได้ 

เอกสาร 

1. เอกสารฝ่ายภรรยาชาวไทย สำเนา 3 ชุด

1.1 บัตรประชาชน 

1.2 หนังสือเดินทาง 

1.3 ทะเบียนสมรส

1.4 ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลกรณีมีการเปลี่ยนแปลง

1.5 หนังสือมอบอำนาจ 

1.6 เซ็นชื่อบน แบบฟอร์มกดเพื่อดาวน์โหลด  Formulaire de demande de transcription/enregistrement d’un acte de décès sur les registres de l’état civil français 

2.เอกสารฝ่ายชาวฝรั่งเศส ตัวจริง 

2.1 หนังสือเดินทางตัวจริง 

2.2 ใบมรณบัตรตัวจริง

2.3 เอกสารที่แสดงที่อยู่

2.4 สมุดครอบครัว

bottom of page