top of page
บริการยื่นวีซ่า เดนมาร์ก  เยี่ยมเยื่อน กรณีลูกไปเยี่ยม พ่อแม่ที่เดนมาร์ก  ไม่เกิน 90 วัน 

13,500 บาท 

ค่าบริการรวม 

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า

 • ค่าประกันภัยการเดินทาง 90 วัน

 • แปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ 2 หน้า ส่วนเกินหน้าละ 350 บาท

 • ให้คำแนะนำในเรื่องเอกสารขอยื่นวีซ่า กรอกแบบฟอร์ม

 • พาลูกค้าไปยื่นวีซ่า 

 • แนะนำการเตรียมเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษเช่น จดหมายเชิญ แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน ตารางการเดินทาง

 • ติดตามเรื่องการยื่นขอวีซ่า

หมายเหตุ

 • ก่อนชำระค่าบริการกรุณาพิจารณาให้รอบครอบ  VISABKK สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด

 • การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูต VISABKK เป็นเพียงตัวแทนยื่นคำร้องเท่านั้น ค่าบริการและ ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้

ค่าบริการ

รายการเอกสาร - ผู้สมัครวีซ่า 

 1. รูปถ่ายขนาดสี 2 รูป (รูปถ่ายสีขนาด 35-45 มม. ใบหน้าตรงมีขนาด 30-36 มม. ฉากสีขาว และเป็นรูปที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน รูปต้องไม่มีการตกแต่งใดๆ)

 2. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเดินทางไม่น้อยกว่า  6 เดือน และสำเนา หนังสือเดินทางหน้าแรก ทุกหน้าที่เคยได้รับวีซ่าและหน้าที่มีตราประทับ แสดงการเข้าออก (ทั้งเล่มปัจจุบันและเล่มเก่า ถ้ามี)

 3. ทะเบียนบ้านตัวจริง และสำเนา 1 ชุด 

 4. ใบเปลี่ยน ( ชื่อถ้ามี ) ตัวจริง และ สำเนา 1 ชุด 

 5. เอกสารการทำงาน

 • ​กรณี ทำงานบริษัท - หนังสือรับรองการทำงาน

 • กรณี เจ้าของธรุกิจ - เอกสารจดทะเบียนการค้า

 • กรณี เจ้าของธุรกิจ - ที่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า - เขียนจดหมายแนะนำตัว + รูปถ่ายกิจการ

 • กรณี ไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ - เขียนจดหมายที่มาของรายได้ และ ค่าใช่จ่ายในการเดินทาง

   6. หลักฐานทางการเงิน 

 • สมุดธนาคาร ตัวจริง และ สำเนา  

 • ตามกฎเกณฑ์ทั่วไป ท่านจะต้องมีเงินไว้ใช้จ่ายของท่าน ประมาณ 350 โครนเดนมาร์กต่อวัน (เทียบเท่าเงินไทยประมาณ 1,750.- บาท) สถานทูตฯ อาจยอมรับจำนวนเงินที่น้อยกว่านั้นหากท่านพักในบ้านส่วนตัวและ เจ้าบ้านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของท่านทั้งหมด หากท่านพักอยู่ที่โรงแรม ท่านจะต้องมีเงินไว้ใช้จ่ายมากกว่านั้น กล่าวคือประมาณ 500 โครนเดนมาร์กต่อ วัน (เทียบเท่าเงินไทย ประมาณ 2,500 บาท)

  7. ใบเกิด ​

  8.รายการเอกสารสำหรับผู้เชิญ ครอบครัวจากทางเดนมาร์ก​​

 • สำเนา หนังสือเดินทาง

 • สำเนา เอกสารอนุญาตพักอาศัยที่เดนมาร์ก permit to stay

 • สำเนา ทะเบียนสมรส ( กรณีจดทะเบียนสมรสกับชาวเดนมาร์ก) 

 • ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล( ถ้ามีการเปลียนแปลง )

 • ระหัสการเชิญ กรณีขอ online 

 •  *เอกสารที่เป็นสำเนาเซ็นชื่อให้เหมือนกับลายเซ็นในหนังสือเดินทาง 

  9.  เอกสารสามีชาวอิตาลี กรณีจดทะเบียนสมรสกับชาวเดนมาร์ก

 • สำเนาหนังสือเดินทาง + ลายเซ็นต์

 • สำเนาบัตรประชาชน + ลายเซ็นต์ 

  10. รายการเอกสารที่ VISABKK จัดเตรียม 

 • ใบสมัคร

 • ประกันภัยการเดินทาง

 • ตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ - ระบุชื่อนามสกุลให้ครบถ้วน - ระบุวันที่ไปกลับ

รายละเอียดเอกสาร

1. ชำระค่าบริการ 100 %

2. ถ่ายรูปหนังสือเดินทางส่งทาง inbox

3. กำหนดวันเดินทาง

ขั้นตอนการทำงาน

bottom of page