top of page

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวฟินแลนด์ ณ ประเทศไทย

13,500 บาท

ค่าบริการรวม

 • แปลเอกสารฝ่ายชาวฟินแลนด์ที่ได้รับจากสถานทูตฟิลแลนด์ประจำประเทศไทยได้แก่ ใบขอจดทะเบียนสมรส  และ หนังสือเดินทาง ,คร 2 และ คร 3 ( ไม่เกิน 3 หน้า ) 

 • รับรองเอกสารกับกระทรวงต่างประเทศ

 • พาไปจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขต

 • แนะนำเตรียมเอกสาร

ค่าบริการไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระด้วยตนเองที่สถานทูตฟินแลนด์ ประมาณ 30 ยูโร ต่อ ฉบับ ชำระเป็นเงินบาท

 • ค่าบริการจัดส่งเอกสาร

 • ค่าธรรมเนียมที่เขต

ก่อนชำระค่าบริการกรุณาพิจารณาให้รอบครอบ  VISABKK สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด

* ใบโสดฝ่ายชาวต่างชาติต้องระบุอาชีพ และ รายได้ ไม่ระบุจดทะเบียนสมรสไม่ได้ 

ค่าบริการ

รายละเอียดเอกสาร

การจดทะเบียนสมรส ระหว่างชาวไทย และ ชาวฟินแลนด์ ณ ประเทศไทย

ขั้นตอน และ เอกสาร

1. เอกสารของชาวฟินแลนด์ต้องจัดเตรียมเอกสารจากประเทศฟินแลนด์ดังนี้ :

1.1 หนังสือรับรองความสามารถภายใต้กฎหมายฟินแลนด์ที่จะทำการสมรสต่อหน้าหน่วยงานรัฐต่างชาติได้ จากสำนักทะเบียนหรือเขตปกครอง (Parish) ถิ่นที่อยู่ โดยหนังสือรับรองนี้มีอายุสี่เดือน

1.2 หนังสือรับรองเงินเดือนเป็นภาษาอังกฤษจากนายจ้าง หากเป็นเจ้าของกิจการ

- ต้องแสดงเอกสารการเงินของธุรกิจนั้นๆเป็นภาษาอังกฤษ ไม่สามารถใช้เอกสารการชำระภาษีได้

1.3  จดหมายอ้างอิง พร้อมชื่อ ที่อยู่ และลายมือชื่อ ของชาวฟินแลนด์สองคนที่พักอาศัยในประเทศฟินแลนด์

1.4 หนังสือเดินทาง ต้องรับรองสถานทูตแปลเป็นไทยและรับรองกระทรวงต่างประเทศ

1.5 ที่อยู่และอาชีพตามตำแหน่งหน้าที่

1.6 ชื่อสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอที่จะทำการสมรส

1.7 สำเนาหน้าวีซ่าเข้าไทยล่าสุด

2. เอกสารฝ่ายคนไทย

2.1 หนังสือเดินทาง

2.2 บัตรประจำตัวประชาชน

2.3 ใบเกิด

2.4 ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล ( กรณีมีการเปลี่ยนแปลชื่อ หรือ นามสกุล )

2.5 หนังสือ หย่า หรือ ใบมรณะบัตร ( ถ้ามี )

2.6 ทะเบียนบ้าน

เอกสารใช้ตัวจริงและสำเนา 5 ชุด 

 

ขั้นตอน ที่ 1 : ทำหนังสือรับรองการสมรสในประเทศไทย  VISABKKพาลูกค้าดำเนินการที่สถานทูต

 • หลังจากที่ได้ยื่นเอกสารข้างต้นให้แก่สถานทูตฟินแลนด์ประจำกรุงเทพฯ แล้ว (อาคารแอทธินีทาวเวอร์ ชั้น 14, เลขที่ 63 ถ.วิทยุ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330)

 • เวลาทำการ 8.30 -11.00 วันจันทร์ ถึง พฤหัสบดี

 • จองคิวล่วงหน้าที่ 02 207 8700  หรือ email ban.konsuli@formin.fi

 • ชำระค่าธรรมเนียม 1,140 บาท 

 

ขั้นตอนที่ 2 : นำเอกสารจากขั้นตอนที่ 1 แปลภาษไทย แล้วนำไปรับรองเอกสารกับกระทรวงต่างประเทศ  VISABKK ดำเนินการแทน 

ขั้นตอนที่ 3 : จดทะเบียนสมรส ณ สำนักงานเขต VISABKK พาลูกค้าไปจดทะเบียน

 • เอกสารจากขั้นตอน ที่ 2

 • เอกสารฝ่ายคนไทย และ ฟินแลนด์

 • พยาน 2 คน

ขั้นตอน ที่ 4 : นำเอกสาร คร 2 และ คร 3 (ตัวจริง) แปลเป็นอังกฤษ แล้วนำไปรับรองกระทรวงต่างประเทศ VISABKK ดำเนินการแทน กดเพื่อดูตัวอย่างตราประทับ ภาษาไทยรับรอง เป็น certified Genuine Signature และ คำแปลรับรองตรา Seen at ministry of Foreign Affirs 

ขั้นตอนที่ 5 :  VISABKKพาลูกค้าดำเนินการที่สถานทูต เพื่อเปลี่ยนสถานภาพสมรส 

สถานทูต ผู้รับบริการต้องกรอกแบบฟอร์มแจ้งการสมรสของชาวฟินแลนด์ในต่างประเทศ ซึ่งจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฟินแลนด์เพื่อลงบันทึกในทะเบียนราษฎร์ หากคู่สมรสทั้งสองฝ่ายเป็นชาวฟินแลนด์ ทั้งสองฝ่ายจะต้องกรอกแบบฟอร์มคนละฉบับ ในการยื่นแบบฟอร์มดังกล่าว จะต้องแสดงหนังสือเดินทางตัวจริงของคู่สมรสทั้งสองฝ่ายด้วย

 

Document request from Finland In the case of marriage Must provide documentation from Finland follows.

 • Certificate of capacity under Finnish law to be married before foreign entities. The Registrar's office or department (Parish) resident certificate by the last four months.

 • English salary certificate from your employer. If the owner Financial documents show that the business is English. The document can not be used to pay taxes.

 • According to a letter with your name, address and signature. The two Finns residing in Finland.

 • passport

 • By position, address and occupation

ตราประทับ ฟินแลนด 2.jpg
ตราประทับ ฟินแลนด 1.jpg

1. ชำระค่าบริการ 100 %

2. ถ่ายรูปหนังสือเดินทางส่งทาง inbox

3. กำหนดวันที่ต้องการจดทะเบียนสมรส 

ขั้นตอนการทำงาน

bottom of page