top of page
บริการยื่นวีซ่า ฟินแลนด์ ท่องเที่ยว เยี่ยมเยื่อนไม่เกิน 90 วัน 

ค่าบริการ

13,500 บาท 

 • กรณีเดินทางกระชันชิดไม่สามารถจองคิวยื่นวีซ่าได้กับVFSได้มีค่าบริการพรีเมียมเพิ่ม 2200 บาท ชำระให้กับVFS 

 • กรณีต้องการหนังสือเดินทางด่วน FastTack 400 บาท ชำระให้กับ VFS  

 

ค่าบริการรวม 

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า

 • ค่าประกันภัยการเดินทาง 90 วัน

 • แปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ 2 หน้า ส่วนเกินหน้าละ 350 บาท

 • ให้คำแนะนำในเรื่องเอกสารขอยื่นวีซ่า กรอกแบบฟอร์ม

 • พาลูกค้าไปยื่นวีซ่า 

 • แนะนำการเตรียมเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษเช่น จดหมายเชิญ แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน ตารางการเดินทาง

 

หมายเหตุ

 • ก่อนชำระค่าบริการกรุณาพิจารณาให้รอบครอบ  VISABKK สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด

 • การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูต VISABKK เป็นเพียงตัวแทนยื่นคำร้องเท่านั้น ค่าบริการและ ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้

รายละเอียดเอกสาร

ผู้สมัครวีซ่า ( เอกสารตัวจริง และ สำเนา 1 ชุด )

 1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเดินทางไม่น้อยกว่า  6 เดือน 

 2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว พื้นขาว ไม่ใส่เสื้อขาว

 3. ทะเบียนบ้าน 

 4. ใบเปลี่ยน หรือ นามสกุล ( กรณีมีการเปลี่ยนแปลง )

 5. ทะเบียนสมรส ,ใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร 

 6. เอกสารการงาน

 •  รับรองการทำงาน (กรณีทำงาน) ระบุวันลาและวันกลับมาทำงาน 

 •  ทะเบียนการค้า หรือ หนังสือรับรองที่มีอายุไม่เกิน 90 วัน 

 •  อาชีพอิสระ - จดหมายแนะนำตัว, รูปถ่ายกิจการ  

  7. หลักฐานทางการเงิน 

 • Bank Statement 3 เดือน ยอดเงินคงเหลือ 30 ยูโร ต่อ 1 วัน 

 • Bank guarantee 

 • เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ - ชื่อ นามสกุลตรงกับหนังสือเดินทาง 

 • สมัครและหนังสือรับรองจากทางธนาคารตัวจริงซึ่งไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่สมัคร 

 • กรณีเงินไม่เพียงพอ - ใช้เอกสารทางการเงิน พ่อ แม่ คู่สมรส และเอกสารความสัมพันธ์ 

รายการเอกสารสำหรับผู้เชิญ จากเพื่อน หรือครอบครัวจากทางฟินแลนด์ เอกสารสามารถแสกนส่งemailได้ 

 1. เอกสารหนังสือเชิญ ที่ระบุรายละเอียดต่อไปนี

 • ระบุชื่อ นามสกุล วันเดือน ปีเกิด ของผู้เชิญ และ ผู้ยื่นวีซ่า 

 • ที่อยู่ email เบอร์โทรของทั้ง 2 ฝ่าย 

 • วัตถุประสงค์การเดินทาง ระบุ วันเดินทางไป กลับ 

 • ความสัมพันธ์ รู้จักกันมากี่ปี อธิบายให้ละเอียด

   2. สำเนา หนังสือเดินทาง + พร้อมกับเซ็นรับรองเอกสารจากผู้เชิญ 

   3. สำเนา บัตรประชาชน + พร้อมกับเซ็นรับรองเอกสารจากผู้เชิญ

   4. สำเนา หน้าตม ที่เข้าไทย + พร้อมกับเซ็นรับรองเอกสารจากผู้เชิญ 

เอกสารส่วนที่ 3 : รายการเอกสารที่ VISABKK จัดเตรียมให้กับผู้ยื่นวีซ่า 

*หมายเหตุ เอกสารภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ ให้ 2 หน้าเกินกว่า 2 หน้าคิดค่าบริการ 350 บาท ต่อหน้า 

1. ชำระค่าบริการ 100 %

2. ถ่ายรูปหนังสือเดินทางส่งทาง inbox

3. กำหนดวันเดินทาง

ขั้นตอนการทำงาน

bottom of page