top of page

วีซ่าฝรั่งเศส - เพื่อไปจดทะเบียนสมรสที่ฝรั่งเศส 

วีซ่าระยะสั้น ( Type C ) Short stay -  visa for purpose of marriage with a French national

มอบอำนาจยื่นวีซ่าแทนได้

 • Plans : Family or private visit

 • Purpose : For purpose of marriage with a French national

 • วีซ่าประเภทนี้เมื่อวีซ่าหมดอายุต้องเดินทางกลับไทยเพื่อยื่นวีซ่าติดตามสามี 

 • ( Plans : Family or private settlemen , Purpose : Spouse of French national ) 

ค่าบริการ

15,500 บาท ( เพิ่ม 1,600 บาท กรณียื่นกระชันชิด ไม่สามารถจองคิวธรรมดาได้ มีความจำเป็นต้องจองคิวล่วงเวลา )

 • รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่า

 • รวม ประกันภัยการเดินทาง 90 วัน 

 • พาลูกค้าไปยื่นวีซ่า 

 • แนะนำการเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัครและนัดหมายการยื่นวีซ่า 

 • ติดตามเรื่องการยื่นขอวีซ่า 

ไม่รวมค่าแปลเอกสาร 

หมายเหตุ

 • ก่อนชำระค่าบริการกรุณาพิจารณาให้รอบครอบ  VISABKK สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด

 • การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูต VISABKK เป็นเพียงตัวแทนยื่นคำร้องเท่านั้น ค่าบริการและ ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้ 

รายละเอียดเอกสาร

เอกสารฝ่ายชาวไทย 

 1. หนังสือเดินทาง - ตัวจริง 

 2. สำเนา -  หนังสือเดินทางฉบับเก่า 

 3. สำเนาหน้าที่มีเชงเก้นวีซ่าหรือตราประทับเข้าออกประเทศต่างๆ

 4. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่มีวีซ่า 

 5. ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลของผู้สมัครวีซ่า - ตัวจริง 

 6. เอกสารทางการงานของผู้สมัคร 

 7. หนังสือรับรองการทำงาน 

 • หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างระบุชื่อและตำแหน่งของผู้ยื่น เงินเดือน สิทธิ์ในการลาและระบุถึงบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบทางด้านการเงินตลอดระยะเวลาที่ผู้ยื่นพำนักอยู่ซึ่งในเอกสารฉบับนี้ต้องระบุที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขแฟกซ์ของนายจ้าง ตราประทับของบริษัท ลายเซ็นพร้อมระบุชื่อและตำแหน่งของผู้ออกหนังสือฉบับนี้

 • สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด 

 • กรณี เจ้าของกิจการ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจและการค้า ทะเบียนการค้า หรือใบอณุญาติประกอบวิชาชีพ (หรือใบรับรองการทำงานอื่นๆที่คล้ายกัน

  8. เอกสารการเงิน

 • Bank Statement 3 เดือน 

 • Bank การรันตี 

เอกสารจากผู้ค้ำประกันที่อาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศส/เจ้าบ้านผู้ให้การรับรองที่พักแก่ผู้สมัคร

 

 1. สำเนา - ใบประกาศแต่งงานและไม่มีการคัดค้าน - สแกนส่งemailได้ 

 2. สำเนา - หนังสือเดินทางฝ่ายช่าวฝรั่งเศส หรือ สำเนาบัตรประชาชน 

 3. ตัวจริง - หนังสือรับรองการให้ที่พัก (Attestation d’accueil) ใบเชิญสีเหลือง ออกโดยหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น(“Mairie”) ของบุคคลที่จะไปพำนักด้วยตลอดระยะเวลาที่พำนัก (ฉบับจริง)หนังสือรับรองการให้ที่พัก (Attestationd’accueil)ออกโดยหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น(“Mairie”)ของบุคคลที่จะไปพำนักด้วยตลอดระยะเวลาที่พำนัก( ตัวจริง ) 

 4. หนังสือรับรองของผู้ค้ำประกันที่รับรองค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่เกิดขึ้นตลอดการพำนักของผู้สมัคร -เขียนใส่กระดาษ A4 ลงรายมือชื่อ 

 5. เจ้าบ้านต้องระบุว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรกับผู้สมัครและเหตุผลของการเดินทางเอกสารยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าบ้านกับผู้สมัคร  แสกนส่งemail ได้ 

 6. เอกสารกางเงิน bank statement 3 เดือน pay slips tax returns เป็นต้น - สำเนา 

 7. หลักฐานแสดงที่อยู่ในฝรั่งเศสของคู่สมรสในอนาคต (สัญญาเช่นบ้าน, หลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภค เช่นค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์) (สำเนา)

​​

เอกสารที่ VISABKK เตรียมให้ลูกค้า

 1. ใบสมัครขอวีซ่าพำนักระยะสั้น ระบุวันที่และลงนามโดยผู้สมัคร (ฉบับจริง)

 2. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินแบบไป -กลับ จาก/ถึง ประเทศไทย 

 3. ประกันภัยการเดินทาง 90 วัน ออกโดยบริษัทยุโรปหรือ บริษัทประกันที่ได้รับการรับรอง 

1. ชำระค่าบริการ 100 %

2. ถ่ายรูปหนังสือเดินทางส่งทาง inbox

3. กำหนดวันเดินทาง

4. ค่าบริการส่วนที่เหลือชำระวันที่ยื่นวีซ่า

ขั้นตอนการทำงาน

bottom of page