top of page

บริการยื่นวีซ่าฝรั่งเศส ท่องเที่ยวเยี่ยมเยือน ไม่เกิน 90 วัน 

ค่าบริการ

 15,500 บาท ( เพิ่ม 1,600 บาท กรณียื่นกระชันชิด ไม่สามารถจองคิวธรรมดาได้ มีความจำเป็นต้องจองคิวล่วงเวลา )

ค่าบริการรวม 

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า

 • ค่าประกันภัยการเดินทาง 90 วัน

 • คิวพรีเมียม

 • แปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ 2 หน้า ส่วนเกินหน้าละ 350 บาท

 • ให้คำแนะนำในเรื่องเอกสารขอยื่นวีซ่า กรอกแบบฟอร์ม

 • พาลูกค้าไปยื่นวีซ่า 

 • แนะนำการเตรียมเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษเช่น จดหมายเชิญ แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน ตารางการเดินทาง

 • ติดตามเรื่องการยื่นขอวีซ่า

หมายเหตุ

 • ก่อนชำระค่าบริการกรุณาพิจารณาให้รอบครอบ  VISABKK สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด

 • การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูต VISABKK เป็นเพียงตัวแทนยื่นคำร้องเท่านั้น ค่าบริการและ ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้

รายละเอียดเอกสาร

รายละเอียดเอกสาร สำหรับผู้ยื่นวีซ่า (ฉบับจริงและสำเนา)

 1. รูปถ่ายสีล่าสุด หน้าตรงจำนวน 2 รูป - สีพื้นหลังสีขาว - ขนาด 3.5 ซม x 4. 5 ซม.

 2. หนังสือเดินทาง

 3. หนังสือเดินทางฉบับเก่า 

 • สำเนาของหน้าหนังสือเดินทางที่มีข้อมูลส่วนบุคคลและหน้าที่มีเชงเก้นวีซ่าหรือตราประทับเข้าออกประเทศต่างๆ

 • หากท่านมีหนังสือเดินทางฉบับเก่าที่หมดอายุการใช้งานแล้วให้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

  4. ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลของผู้สมัครวีซ่า

  5.  เอกสารการงาน 

 • หนังสือรับรองการทำงาน 

 • หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างระบุชื่อและตำแหน่งของผู้ยื่น เงินเดือน สิทธิ์ในการลาและระบุถึงบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบทางด้านการเงินตลอดระยะเวลาที่ผู้ยื่นพำนักอยู่ซึ่งในเอกสารฉบับนี้ต้องระบุที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขแฟกซ์ของนายจ้าง ตราประทับของบริษัท ลายเซ็นพร้อมระบุชื่อและตำแหน่งของผู้ออกหนังสือฉบับนี้

 • สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด 

 • กรณี เจ้าของกิจการ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจและการค้า ทะเบียนการค้า หรือใบอณุญาติประกอบวิชาชีพ (หรือใบรับรองการทำงานอื่นๆที่คล้ายกัน)

 • กรณีไม่ได้ทำไม่ไม่ต้องแสดงเอกสารการงาน

  6.เอกสารการเงิน

 • Bank Statement 3 เดือน 

 • Bank การรันตี 

เอกสารจากผู้ค้ำประกันที่อาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศส/เจ้าบ้านผู้ให้การรับรองที่พักแก่ผู้สมัคร

 1. ( ตัวจริง ) รับรองการให้ที่พัก (Attestation d’accueil) ออกโดยหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น(“Mairie”) ของบุคคลที่จะไปพำนักด้วยตลอดระยะเวลาที่พำนัก (ฉบับจริง)หนังสือรับรองการให้ที่พัก (Attestationd’accueil)ออกโดยหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น(“Mairie”)ของบุคคลที่จะไปพำนักด้วยตลอดระยะเวลาที่พำนัก

 2. หนังสือรับรองของผู้ค้ำประกันที่รับรองค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่เกิดขึ้นตลอดการพำนักของผู้สมัคร( สำเนา )

 3. เจ้าบ้านต้องระบุว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรกับผู้สมัครและเหตุผลของการเดินทางเอกสารยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าบ้านกับผู้สมัครหากเป็นเอกสารภาคบังคับ

 4. หลักฐานการจ้างงาน และรายได้ของผู้ค้ำประกัน ( ตัวจริงและ สำเนาและ ฉบับแปล)
  ( เอกสารการชำระภาษีสลิปเงินเดือน 3 ครั้งล่าสุดการลงทะเบียนการค้ารายการเดินบัญชีภายในระยะเวลา 3 เดือน )

 5. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ค้ำประกัน (สำเนา) + ลายเซ็น 

 6. สำเนาหน้าตม เข้าไทย + ลายเซ็น

 7. จดหมายความจดหมายความสัมพันธ์

เอกสารที่ VISABKK เตรียมให้ลูกค้า

 1. กรอกใบสมัครขอวีซ่าพำนักระยะสั้น ระบุวันที่และลงนามโดยผู้สมัคร (ฉบับจริง)

 2. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินแบบไป -กลับ จาก/ถึง ประเทศไทย

 3. ประกันภัยการเดินทางออกโดยบริษัทยุโรปหรือบริษัทประกันที่ได้รับการรับรอง

หมายเหตุ เอกสารประกอบการยื่น วีซ่าฝรั่งเศส เยี่ยมเยือนส่วนตัวหมายเหตุ- ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศส- เอกสารตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด

ขั้นตอนการทำงาน

1. ชำระค่าบริการ 100 %

2. ถ่ายรูปหนังสือเดินทางส่งทาง inbox

3. กำหนดวันเดินทาง

bottom of page