top of page
วีซ่าเยอรมันท่องเที่ยวเยี่ยมเยือน ไม่เกิน 90 วัน 

13,500 บาท 

ค่าบริการรวม 

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า

 • ค่าประกันภัยการเดินทาง 90 วัน

 • แปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ 2 หน้า ส่วนเกินหน้าละ 350 บาท

 • ให้คำแนะนำในเรื่องเอกสารขอยื่นวีซ่า กรอกแบบฟอร์ม

 • พาลูกค้าไปยื่นวีซ่า 

 • แนะนำการเตรียมเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษเช่น จดหมายเชิญ แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน ตารางการเดินทาง

 • ติดตามเรื่องการยื่นขอวีซ่า

หมายเหตุ

 • ก่อนชำระค่าบริการกรุณาพิจารณาให้รอบครอบ  VISABKK สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด

 • การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูต VISABKK เป็นเพียงตัวแทนยื่นคำร้องเท่านั้น ค่าบริการและ ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้

ค่าบริการ

ขั้นตอนการทำงาน

รายการเอกสาร ของผู้ยื่นวีซ่า ( ตัวจริงและสำเนา) 

 1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

 2. รูปถ่าย 35*45 cm ตัวอย่าง 

 3. หนังสือเดินทางเล่มเก่า และ สำเนาหน้าวีซ่า

 4. ใบเปลี่ยนหรือ นามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง ) 

 5. ทะเบียนสมรสตัวจริง 

 6. ทะเบียนบ้าน 

 7. หลักฐานทางการเงิน ( กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง ) 

 • แสดงหลักฐานทางการเงินย้อนหลัง 3 เดือนซึ่งต้องมีความเคลื่อนไหวของบัญชีอย่างสม่ำเสมอของผู้สมัคร

 • สมัครและหนังสือรับรองจากทางธนาคารตัวจริงซึ่งไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่สมัคร 

 • update ล่าสุดไม่เกิน 7 วัน

 • เดือนต้องติดกัน เช่นเดือน 1,2,3

 • ต้องแสดงทั้ง Statement และ Bank guarantee

 • เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ 

 • บุคคลสถานะทางการเงินไม่เพียงพอ : จะต้องมีหนังสือรับรองจะออกค่าใช้จ่ายจากบุคคลในครอบครัว(บุตร บิดา มารดา พี่-น้อง) – ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ใบเกิด เพื่อแสดงความสัมพันธ์ และเอกสารรับรองทางจากธนาคาร พร้อมระบุชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งแสดงหลักฐานทางการเงินย้อนหลัง 3 เดือน ซึ่งต้องมีความเคลื่อนไหวของบัญชีอย่างสม่ำเสมอ

 10. หลักฐานการการงาน 

 • สำหรับเจ้าของกิจการ ให้แสดง หนังสือจดทะเบียนการค้า 

 • สำหรับอาชีพอิสระ ให้เขียนจดหมายแนะนำตัว รูปถ่ายอาชีพ ผลงาน

 • สำหรับนักศึกษา แสดงจดหมายรับรองการศึกษา 

 • สำหรับ พนักงาน บริษัท แสดงจดหมาย ลางาน ที่ระบุวันลา วันไปกลับ ตำแหน่ง เงินเดือน ออกโดยหัวจดหมายบริษัท ที่ระบุที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ชัดเจน ลายเซ็นต์ผู้มีอำนาจและตราประทับ

 11. ทะเบียนสมรส 

 12.ใบเกิดกรณีมีบุตร

 13. รูปถ่ายคู่ line chat ที่คุยกับแฟน 

 14. อายุตำ่กว่า 18 ปี ผู้ปกครองต้องพามายื่นวีซ่า 

 14.1 ใบเกิด 

 14.2 ปค 14 ปกครองบุตร

 14.3 หนังสือยินยอมให้ลูกเดินทางไปต่างประเทศ 

 14.4 ใบหย่า กรณีพ่อ แม่หย่ากัน 
 

  15. กรณีเยียมแฟน หรือ ญาติ

 • หนังสือจากผู้เชิญในเยอรมนีที่รับรองค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการ ผู้เชิญสามารถทำหนังสือรับรองได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ตนสังกัด 

 • หนังสือรับรอง จดหมายเชิญของญาติ/คนรู้จัก/แฟน ที่คุณต้องการเยี่ยมเยียน

 • สำเนาหน้าพาสปอร์ตของญาติ / คนรู้จัก / แฟน ที่คุณต้องการไปเยี่ยมเยียน

 • เอกสารแสดงความสัมพันธ์ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเกิด

​15. เอกสารที่จัดเตรียมโดย VISABKK

 • ใบสมัคร - กรอกเป็นภาษาอังกฤษ ให้ครบถ้วนกดเพื่อกรอก online 

 • ประกันสุขภาพ 30,000 ยูโร

 • แผนการเดินทาง- ประกอบด้วยรายละเอียดการเดินทางอย่างครบถ้วน กิจกรรณที่จะทำ สถานที่จะไปเยี่ยมชม

 • โรงแรมที่พัก มีใบจองโรงแรมมาแสดง ระบุชื่อนามสกุลของผู้ยื่น ให้ครบทุกคน

 • ตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ - ระบุชื่อนามสกุลให้ครบถ้วน - ระบุวันที่ไปกลับ *ไม่ควรซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนได้รับวีซ่า

16. การจัดเรียงเอกสาร 

1. ชำระค่าบริการ 50 %

2. ถ่ายรูปหนังสือเดินทางส่งทาง inbox

3. กำหนดวันเดินทาง

ขั้นตอนการทำงาน

bottom of page