top of page
การอุทธรณ์วีซ่าเยอรมัน

2,000 บาท 

ค่าบริการรวม 

 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการยื่นอุทธรณ์วีซ่า 

 • การการยื่นอุทธรณ์วีซ่าผู้สมัคร(ลูกค้า)ต้องทำการยื่นอุทธรณ์วีซ่าด้วยตนเอง

 • ค่าบริการไม่รวมแปล  

หมายเหตุ

 • ก่อนชำระค่าบริการกรุณาพิจารณาให้รอบครอบ  VISABKK สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด

 • การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูต VISABKK เป็นเพียงตัวแทนยื่นคำร้องเท่านั้น ค่าบริการและ ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้

ค่าบริการ

ขั้นตอนการทำงาน

เอกสารที่สถานทูตเยอรมันส่งมาเมื่อวีซ่าถูกปฎิเสธ

 1. จดหมายปฎิเสธวีซ่าภาษาเยอรมัน และ คำแปลภาษาไทย กดเพื่อดูตัวอย่างภาษาเยอรมัน   และกดเพื่อดูตัวอย่างภาษาไทยเยอรมัน 

 2. หนังเดินทางตัวจริง 

ขั้นตอนการยื่นอุทธรณ์และรายละเอียดเอกสาร 

 1. อ่านทำความเข้าใจเหตุผลที่สถานทูตปฏิเสธวีซ่า

 2. เตรียมเอกสารที่หักล้าง โต้แย้ง ไม่ควรยื่นอุทธรณืถ้าไม่สามารถหาเอกสาร หรือหลักฐานในการโต้แย้งเหตุผลของสถานทูต

 3. จดหมายยื่นอุทธรณ์ ควรประกอบด้วยรายละเอียดต่อไปนี้ (จดหมายเป็นเป็นอังกฤษ หรือ เยอรมัน )

 • ชื่อ นามสกุล 

 • วันเดือนปีเกืด 

 • หมายเลขหนังสือเดินทาง 

 • วันที่โดนปฎิเสธ 

 • เบอร์โทร

 • ที่อยู่ในการส่งจดหมาย (ถนน บ้านเลขที่ ชื่อหมู่บ้าน อพาร์ตเมนต์ เมือง แขวง เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ) 

 • เนื้อหาในจดหมายประกอบด้วย ( ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทาง เหหตุผลที่ต้องพำนักในเยอรมัน ชี้แจ้งโดยละเอียด) 

 • ลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง - หรือในกรณีมอบอำนาจให้ตัวแทน เป็นผู้เซ็น

   4. เอกสารที่ต้องการยื่นเพิ่มเติม 

ยื่นอุทธรณ์ที่ไหน

 1. ยื่นทาง email โดยส่งอีเมลไปยัง info@bankok.diplo.de โดยสแกนเอกสารทั้งหมด PDF เอกสารที่สแกนต้องชัดเจน

 2. ยื่นเอกสารตัวจริงด้วยต้นเองที่ สถานทูตเยอรมัน แผนกวีซ่า 9 ถนน สาธรใต้ กทม 10120

 3. หรือมอบอำนาจให้ตัวแทน 

ระยะเวลาในการพิจารณา : 2-3 วันทำการ ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัคร การยื่นอุทธรณ์ดำเนิการภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ปฏิเสธวีซ่า

เตรียมพร้อมรับโทรศัพท์สถานทูต : สถานทูตอาจโทรหาเพื่อสอบถามรายระเอียด 

เมื่อวีซ่าอนุมัติ : กรณีที่สถานทูตอนุมัติวีซ่า ให้ดำเนินการต่อไปนี้ 

1. นำเล่มหนังสือเดินทางติดต่อแผนกวีซ่า เพื่อติดวีซ่า สถานทูตเยอรมัน เลขที่ 9 ถนน สาธรใต้ กทม 10120 เคาท์เตอร์ 12 ตามเวลาที่สถานทูตนัดหมาย

2. เตรียมตั๋วเครื่องบินไปกลับตามวันที่ และ จำนวนวันที่สถานทูตอนุมัติ 

3. เตรียมประกันภัยการเดิน

1. ชำระค่าบริการ 100 %

2. ถ่ายรูปเอกสารส่งทาง inbox

ขั้นตอนการทำงาน

bottom of page