top of page

บริการ แจ้งเกิดลูกครึ่งอิตาลีที่เกิดที่ สถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทย

( พ่อแม่จดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย) กรณี พ่อ อยู่อิตาลี แม่ อยู่ไทย พ่อไม่สามารถมาไทยเพื่อดำเนินการแจ้งเกิดได้

ค่าบริการ

9,500 บาท 

ค่าบริการรวม

  • แปลใบเกิดลูก และ รับรองกระทรวงต่างประเทศ 

  • จองคิวสถานทูตอิตาลี

  • แนะนำการกรอกเอกสาร แต่สามีต้องกรอกเอง 

 

ค่าบริการไม่รวม 

  • ค่าธรรมเนียมสถานทูตอิตาลี ประมาณ 500 บาท

  • ค่ารับและจัดส่งเอกสารตามระยะทาง

 

หมายเหตุ 

ก่อนชำระค่าบริการกรุณาพิจารณาให้รอบครอบ  VISABKK สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด

รายการเอกสาร 

รายละเอียดเอกสาร 

1. เอกสารพ่อชาวอิตาลี 

1.1 สำเนาหนังสือเดินทาง 

1.2 ทะเบียนสมรส ที่คัดจากอำเภออิตาลี , คร 2 , คร 3 (ตัวจริงหรือสำเนา )

2. เอกสารแม่ชาวไทย ตัวจริง + สำเนา 1 ชุด 

2.1 หนังสือเดินทาง 

2.2 ทะเบียนบ้าน ทะเบียนบ้านให้ไปคัดภาษาอังกฤษที่เขต หรือ อำเภอ

3. เอกสารลูก (ตัวจริง + สำเนา 1 ชุด)

3.1 ใบเกิด ( รับรองกระทรวงต่างประเทศ และ แปลเป็นภาษาอิตาลี )

3.2 ทะเบียนบ้าน ทะเบียนบ้านให้ไปคัดภาษาอังกฤษที่เขต หรือ อำเภอ

ขั้นตอน 

1. นำใบเกิดลูก ไปรับรองกระทรวงต่างประเทศ และ แปลเป็นภาษาอิตาลี

2. ให้พ่อ กรอกแบบฟอร์ม RICHIESTA/AUTORIZZAZIONE PER L'ISCRIZIONE ALL'AIRE DI UN FIGLIO MINORE และ RICHIESTA DI TRASCRIZIONE DICERTIFICATO DI NASCITA

** ในช่อง ที่อยู่ลูกให้กรอกที่อยู่ที่ลูกอยู่ประจำ เช่น ลูกอยู่กับแม่เป็นส่วนใหญ่ ให้กรอกที่อยู่ตามแม่ หรือ ถ้าลูกจะไปอยู่อิตาลี ให้กรอกที่อยู่ทะเบียนอิตาลี

** พ่อเซ็นชื่อ และ กรอกวันที่ ให้เรียบร้อย

3. สแกนเอกสาร ต่อไปนี้ พ่อ แม่ ลูก ตามรายการข้างบน แล้วให้สามีส่ง email ไปที่ consolare.bangkok@esteri.it พร้อมระบุรายละเอียดว่า ได้จดทะเบียนสมรส กับ …. และ ลูก ชื่อ นามสกุล … มีความประสงค์จะแจ้งเกิดลูก และตัวพ่ออยู่อิตาลี ( เขียนเป็นภาษาอังกฤษหรือ อิตาลีก็ได้ )

4. นัดหมายonline กับสถานทูตอิตาลีเพื่อเข้าไปแจ้งเกิดลูก

5. เอกสารที่ต้องเตรียมในวันที่ไปแจ้งเกิดลูกที่สถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทย

ตามรายการ ปริ้นส์email ที่สามีส่งให้สถานทูตอิตาลี เพื่อเป็นหลักฐานว่า สามีส่ง email มาแล้ว

6. เมื่อถึงวันเวลาที่นัดหมายให้เตรียมเอกสาร 

7. เมื่อดำเนินการแจ้งเกิด ที่สถานทูตอิตาลีในไทย เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่ง email ไปยัง Italian municipality for birth and AIRE registration

8. พ่อต้องไปติดต่อ ตามเรื่อง ที่อิตาลีแล้วให้หน่วยงานทาง อิตาลี คอนเฟิร์มกลับมายังสถานทูตอิตาลีที่ไทย เป็นอันเสร็จขั้นตอนการแจ้งเกิด ลูกครึ่งอิตาลี

ขั้นตอนการทำงาน

1. ชำระค่าบริการ 100 %

2. ถ่ายรูปหนังสือเดินทางส่งทาง inbox

นัดหมาย กับสถานทูต

bottom of page