top of page
บริการยื่นวีซ่าอิตาลี เยี่ยมเยื่อนไม่เกิน 90 วัน - กรณีพ่อแม่ไปเยี่ยมลูก

ค่าบริการ

13,500 บาท ​
การยื่นวีซ่าต้องยื่นอย่างน้อย 15 วันทำการก่อนวันเดินทาง
กรณียื่นกระชันชิดไม่สามารถจองคิวทั่วไปได้ จองคิวพรีเมียมเพิ่ม 2,400 บาท 

 

ค่าบริการรวม 

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า

 • ค่าประกันภัยการเดินทาง 90 วัน

 • แปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ 2 หน้า ส่วนเกินหน้าละ 400 บาท

 • ให้คำแนะนำในเรื่องเอกสารขอยื่นวีซ่า กรอกแบบฟอร์ม

 • พาลูกค้าไปยื่นวีซ่า 

หมายเหตุ

 • ก่อนชำระค่าบริการกรุณาพิจารณาให้รอบครอบ VISABKK สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด 

 •  กรณีไม่มายื่นเอกสาร ค่าบริการเก็บเป็นเครดิต 1 ปี นับจากวันที่ชำระค่าบริการ

 • ารอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูต VISABKK เป็นเพียงตัวแทนยื่นคำร้องเท่านั้น ค่าบริการและ ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้

รายละเอียดเอกสาร

รายการเอกสาร - ผู้สมัครวีซ่า ( เอกสารตัวจริง และ สำเนา 1 ชุด )

 1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเดินทางไม่น้อยกว่า  6 เดือน 

 2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นขาว ไม่ใส่เสื้อขาว

 3. ทะเบียนบ้าน 

 4. ใบเปลี่ยนหรือ นามสกุล ( กรณีมีการเปลี่ยนแปลง )

 5. ทะเบียนสมรส ,ใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร 

 6. เอกสารการงาน

 • รับรองการทำงาน (กรณีทำงาน) ระบุวันลาและวันกลับมาทำงาน 

 • ทะเบียนการค้า หรือ หนังสือรับรองที่มีอายุไม่เกิน 90 วัน 

 • อาชีพอิสระ - จดหมายแนะนำตัว, รูปถ่ายกิจการ

  7. หลักฐานทางการเงิน 

 • Bank Statement 3 เดือน 

 • Bank guarantee 

 • เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ - ชื่อ นามสกุลตรงกับหนังสือเดินทาง 

 • สมัครและหนังสือรับรองจากทางธนาคารตัวจริงซึ่งไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่สมัคร 

 • กรณีเงินไม่เพียงพอ - ใช้เอกสารทางการเงิน พ่อ แม่ คู่สมรส และเอกสารความสัมพันธ์ 

   8.จดหมายแนะนำตั​ว โดยจะต้องระบุวัตถุประสงค์การเดินทางและคำอธิบายของการเดินทางที่วางแผนไว้ + ลายเซ็น

8. รายการเอกสารสำหรับผู้เชิญ จากลูกที่อาศัยอยู่ในประเทศอิตาลี  ​เอกสารเซ็นชื่อให้เหมือนกับลายเซ็นในหนังสือเดินทาง เอกสารสแกนส่งemailได้

9. เอกสารสามีชาวอิตาลี กรณีจดทะเบียนสมรสกับชาวอิตาลี 

 • สำเนาหนังสือเดินทาง  + ลายเซ็น 

 • สำเนาบัตรประชาชน + ลายเซ็น 

 • เอกสารหนังสือเชิญ สามารถดาวน์โหลดเอกสารหนังสือเชิญได้ สามารถดาวน์โหลดที่นี้

10. รายการเอกสารที่ VISABKK จัดเตรียม 

 • ใบสมัคร - กรอกเป็นภาษาอังกฤษ ให้ครบถ้วน สามารถดาวน์โหลดที่นี้

 • ประกันภัยการเดินทาง

 • ตั๋วเครื่องบินสำหรับยื่นวีซ่า

รายละเอียดเอกสาร

ขั้นตอนการทำงาน

1. ชำระค่าบริการเต็มจำนวน

2. ถ่ายรูปหนังสือเดินทางส่งทาง inbox

3. กำหนดวันเดินทาง

bottom of page