top of page
บริการยื่นวีซ่าอิตาลี เยี่ยมเยื่อนไม่เกิน 90 วัน - กรณีลูกไปเยี่ยมพ่อแม่

ค่าบริการ

13,500 บาท

 • กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปี มีค่ารับรองเอกสาร ปค 14 ใบแรก 3,500 บาท ใบต่อไป 400 บาท 

 • ในบางกรณีที่ สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมจากรายการที่ต้องแปลหรือ รับรอง มีค่าบริการเพิ่ม

 • ผู้ปกครองต้องเซ็นใบสมัคร กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นพามายื่นวีซ่า

 • การยื่นวีซ่าต้องยื่นอย่างน้อย 15 วันทำการก่อนวันเดินทาง

 • กรณียื่นกระชันชิดไม่สามารถจองคิวทั่วไปได้ จองคิวพรีเมียมเพิ่ม 2,400 บาท 

ค่าบริการรวม 

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า

 • ค่าประกันภัยการเดินทาง 90 วัน

 • แปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ 2 หน้าส่วนเกินหน้าละ 400 บาท

 • ให้คำแนะนำในเรื่องเอกสารขอยื่นวีซ่า กรอกแบบฟอร์ม

 • พาลูกค้าไปยื่นวีซ่า 

 • ติดตามเรื่องการยื่นขอวีซ่า

หมายเหตุ

 

 • ก่อนชำระค่าบริการกรุณาพิจารณาให้รอบครอบ VISABKK สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด 

 • ค่าบริการเก็บเป็นเครดิต 1 ปี นับจากวันที่ชำระค่าบริการ

 • การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูต VISABKK เป็นเพียงตัวแทนยื่นคำร้องเท่านั้น ค่าบริการและ ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้

ขั้นตอนการทำงาน

รายการเอกสาร - ผู้สมัครวีซ่า ( เอกสารตัวจริง และ สำเนา 1 ชุด )

 1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า  6 เดือน 

 2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นขาว

 3. ทะเบียนบ้าน 

 4. ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล ( ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง )

 5. ทะเบียนสมรส ใบหย่า (กรณีจดทะเบียนสมรส)

 6. ใบเกิด 

 7. เอกสารรับรองการศึกษา - กรณีที่เรียนหนังสืออยู่  

 8. หลักฐานทางการเงิน - กรณีออกค่าใช่จ่ายเอง 

 • Bank Statement 3 เดือน

 • Bank guarantee 

 • เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ - ชื่อ นามสกุลตรงกับหนังสือเดินทาง

 • สมัครและหนังสือรับรองจากทางธนาคารตัวจริงซึ่งไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่สมัคร 

 • กรณีเงินไม่เพียงพอ - ใช้เอกสารทางการเงิน พ่อ แม่ คู่สมรส และเอกสารความสัมพันธ์

   9. จดหมายรับรองเอกสารต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอิตาลี โดยจะต้องระบุวัตถุประสงค์การเดินทาง + ลายเซ็น 

​  10. รายการเอกสารสำหรับผู้เชิญที่อาศัยอยู่ในประเทศอิตาลี  *เอกสารที่เป็นสำเนาเซ็นชื่อให้เหมือนกับลายเซ็นในหนังสือเดินทาง 

11. เอกสารสามีชาวอิตาลีกรณีจดทะเบียนสมรสกับชาวอิตาลี  *เอกสารที่เป็นสำเนาเซ็นชื่อให้เหมือนกับลายเซ็นในหนังสือเดินทาง 

 • สำเนาหนังสือเดินทาง

 • สำเนาบัตรประชาชน 

12. รายการเอกสารที่ VISABKK จัดเตรียม 

 • ใบสมัคร - กรอกเป็นภาษาอังกฤษ ให้ครบถ้วน สามารถดาวน์โหลดที่นี้

 • ประกันภัยการเดินทาง

 • ตั๋วเครื่องบินสำหรับยื่นวีซ่า

13. กรณีผู้ยื่นวีซ่าอายุตำ่กว่า 18 ปี ผู้ปกครองต้องพามายื่นวีซ่าด้วยตนเองหรือมอบอำนาจผ่านสถานทูตไทยในต่างประเทศ  
เอกสาร ตัวจริง + สำเนา

13.1 หากผู้สมัครเดินทางกับบิดาและมารดา: ต้นฉบับและสำเนาสูติบัตรและทะเบียนบ้านพร้อมคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ

13.2 หากผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18 ปีและเดินทางกับผู้ปกครองคนใดคนหนึ่ง:

 • หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ + ชื่อ นามสกุลของผู้ที่เดินทางด้วย ฉบับจริงจากอำเภอ รับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศ ลงนามโดยผู้ปกครองที่ไม่ได้เดินทางพร้อมกับผู้เยาว์ แปลเป็นภาษาอังกฤษ

 • สูติบัตร (สำเนา และตัวจริง) พร้อมคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 • ทะเบียนบ้าน (ตัวจริงและสำเนา) พร้อมคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ

 • ปค 14 (สำเนา และตัวจริง) พร้อมคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ

13.3 หากผู้เยาว์เดินทางโดยลำพัง

 • ต้นฉบับหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากอำเภอ, รับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศ, ลงนามโดยผู้ปกครองทั้งสองฝ่าย, แปลเป็นภาษาอังกฤษ

 • สูติบัตร (ต้นฉบับและสำเนา) พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ

 • ทะเบียนบ้าน (ต้นฉบับและ สำเนา) พร้อมคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ

 • ปค 14 (สำเนา และตัวจริง) พร้อมคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ

13.4 หากบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งถึงแก่กรรม ให้มรณบัตร (ฉบับจริงและสำเนา) พร้อมคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ

 • หากผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งมีอำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียว ( ในบางกรณี ) จะต้องแสดงคำสั่งศาลที่สั่งให้รับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศ แปลเป็นภาษาอังกฤษ

 • ปค 14 (สำเนา และตัวจริง) พร้อมคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ

หากส่งเอกสารจากประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศไทย จำเป็นต้องมีการรับรองจากสถานทูตที่มีอำนาจในประเทศไทย

bottom of page