top of page

เอกสารบันทึกฐานะแห่งครอบครัวที่เขต สำหรับชาวไทยที่จดทะเบียนสมรสกับชาวอิตาลีที่อิตาลี  
* VISABKK ดำเนินการบันทึกที่เขตแทน 

14,500 บาท 

 

ค่าบริการรวม

  • แปล ทะเบียนสมรสอิตาลี 1 หน้า รับรองกระทรวงต่างประเทศ , รับรองสถานทูต 

  • แปล หนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่าย 1 หน้า ( แปลอย่างเดียวไม่ต้องรับรอง ) 

  • นำเอกสารไปลงบันทึกแห่งครอบครัวที่เขตหลักสี่ 

  • ระยะเวลาดำเนินการ 30 วันทำการ 

 

ไม่รวมค่าส่งเอกสารเอกสารกลับอิตาลี 1,200 บาท ส่งไทย 150 บาท 

หมายเหตุ 

ก่อนชำระค่าบริการกรุณาพิจารณาให้รอบครอบ  VISABKK สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด

ชำระเงินเต็มจำนวน ก่อนดำเนินการเอกสาร 

 ค่าบริการ

รายละเอียดเอกสาร


1. เอกสารฝ่ายชาวไทย

1.1 สำเนาหนังสือเดินทาง + ลายเซ็น 2 ใบ

1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  ​​ + ลายเซ็น 2 ใบ 

1.3 ทะเบียนสมรสตัวจริงที่ประทับตรามาจากอิตาลีแล้ว 

1.4 หนังสือมอบอำนาจ 

2. เอกสารฝ่ายชาวอิตาลีสำเนาหนังสือเดินทาง 

 

ขั้นตอนการทำงาน

1. ส่งเอกสารมายัง VISABKK

2. ชำระค่าดำเนินการเต็มจำนวน 

3. เมื่อดำเนินการเรียบร้อย VISABKK จะส่งเอกสารคืนลูกค้า 

4. ลูกค้านำเอกสารไปแจ้งบันทึกแห่งครอบครัวด้วยตนเอง 

bottom of page