top of page

เอกสารแต่งงานกับชาวออสเตรีย ณ ประเทศ ออสเตรีย และ ประเทศไทย
ฝ่ายชาวออสเตรียต้องมีอาชีพ หรือ เกษียณอายุ ระบุชัดเจนในเอกสารใบโสดจึงสามารถจดทะเบียนสมรสได้ 

ค่าบริการ

 

เอกสารแต่งงานกับชาวออสเตรีย

ณ ประเทศออสเตรีย 

ก่อนดำเนินการเอกสารให้ตรวจสอบเอกสารกับฝ่ายชาวออสเตรีย 

ค่าบริการ 7,500  บาท 

(ใบโสด)

 • รวม แปลเยอรมัน

 • รวม รับรองกระทรวง

 • ไม่รวม ค่าธรรมเนียมสถานทูตออสเตรีย ชำระตามใบเสร็จ

 

หมายเหตุ

ในบางกรณีอาจใช้

1. ใบเกิด

2. ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล ( กรณมีการเปลี่ยนแปลง )

3. ทะเบียนบ้าน หน้าที่มีชื่อของตัวเอง และ เลขที่ที่บ้าน

ค่าบริการเพิ่มตามจำนวนเอกสาร 2,000 (ไม่รวมค่าธรรมเนียมสถานทูตออสเตรีย ชำระตามใบเสร็จ)

 

*เอกสารต้องรับรองสำเนามาจากอำเภอ   

ไม่รวมค่าส่งเอกสาร

 • ภายในประเทศ 150 บาท 

 • ต่างประเทศ เริ่มต้น 1,200 บาท

 

การจดทะเบียนสมรส

ณ ประเทศไทย

 

 

 

บริการ 18,000 บาท

แบบเตรียมเอกสารมาขอใบโสดฝ่ายชาวออสเตรียที่สถานทูตออสเตรียที่ไทย 

*ค่าบริการ รวม แปล รับรองกระทรวงต่างประเทศ เอกสารต่อไปนี้ 

 1. ใบโสดฝ่ายชาวออสเตรีย

 2. หนังสือเดินทางฝ่ายชาวออสเตรีย

 3. คร 3 

พาไปจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขต

แนะนำการเตรียมเอกสาร 

 • ไม่รวม ค่าจัดส่งเอกสาร

 • ไม่รวม ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นที่สถานทูตออสเตรีย

 • ไม่รวม ค่าธรรมเนียมสำนักงานเขต 

 • ไม่รวม ค่าล่ามกรณีไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

 

หนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำหรับใช้ที่ประเทศออสเตรีย

 

อัตราค่าบริการ 13,500 บาท

 • รวม ทำใบตำรวจ -ไม่มีคดี

 • รวม แปลเยอรมัน

 • รวม รับรองเอกสารกับกระทรวงต่างประเทศ

ไม่รวม ค่าธรรมเนียมสถานทูตออสเตรีย ชำระตามใบเสร็จ

ไม่รวมค่าส่งเอกสาร

 • ภายในประเทศ 150 บาท 

 • ต่างประเทศ เริ่มต้น 1,200 บาท

รายละเอียดเอกสาร และขั้นตอน

การจดทะเบียนสมรสกับชาวออสเตรียที่ประเทศไทย 

ขั้นตอนที่ 1 : เตรียมเอกสารฝ่ายชาวออสเตรียเพื่อนำมาขอใบโสดที่สถานทูตออสเตรียประจำประเทศไทย โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ ค่าธรรมเนียมสถานทูตประมาณ 4,600 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 1-5 วันทำการ 

เอกสารฝ่ายชาวออสเตรีย ( ตัวจริง ) 

 1. หนังสือเดินทาง + สำเนา 1 ชุด 

 2. ใบเกิด

 3. ทะเบียนบ้าน

 4. เอกสารรับรองการงาน 

 5. เอกสารรับรองการเงิน 

 6. ทะเบียนสมรส และ ใบหย่า กรณีเคยสมรสมาก่อน 

 7. ใบมรณบัตร กรณีหม้าย

 8. เตรียมชื่อ นามสกุล  ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ บุคคลอย่างที่ออสเตรียม 2 คน 

Folgende weitere Unterlagen sind zur Ausstellung der Konsularbescheinigung erforderlich, sodass die Botschaft darin Ihre persönlichen Verhältnisse zusammenfassen kann:

 1. Reisepass 

 2. Auszug aus dem Zentralmelderegister

 3. Geburtsurkunde

 4. Arbeitgeberbestätigung

 5. Einkommensbestätigung

 6. Marriage certificate , divorce certificate  , death certificate 

 7. In der Konsularbescheinigung sind zwei ÖsterreicherInnen als Trauzeugen zu nennen. Diese Personen sind der Botschaft namhaft zu machen, sodass deren Namen und Adressen in das Schreiben aufgenommen werden können. 

เอกสารฝ่ายคนไทย 

1. หนังสือเดินทาง + สำเนา 1 ใบ 

ขั้นตอนที่ 2 : แปลไทย และ รับรองคำแปลกระทรวงต่างประเทศ VISABKK ดำเนินการแทน ระยะเวลาดำเนินการ 3 วันทำการ ได้แก่

 1. ใบโสดฝ่ายชาวออสเตรีย

 2. หนังสือเดินทางที่ได้รับการรับรองจากสถานทูต

 

ขั้นตอนที่ 3 : จดทะเบียนที่สำนักงานเขต VISABKK พาลูกค้าไปที่เขต  

เอกสารฝ่ายชาวออสเตรียเอกสารตัวจริง 

 1. หนังสือเดินทาง ตัวจริง + สำเนา 5 ชุด +ลายเซ็น

 2. หน้า ตม เข้าไทย สำเนา 5 ชุด +ลายเซ็น 

 3. ใบโสด รับรองสถานทูตออสเตรียที่ไทย  แปลไทย และ รับรองกระทรวงต่างประเทศ 

 4. หนังสือเดินทางที่ รับรองสถานทูตออสเตรียที่ไทย  แปลไทย และ รับรองกระทรวงต่างประเทศ 

เอกสารฝ่ายคนไทย เอกสารตัวจริง และ สำเนา 3 ชุด 

 1. บัตรประชาชน

 2. หนังสือเดินทาง 

 3. ทะเบียนบ้าน

 4. ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง

 5. ใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร (กรณีเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน)

 6. สูติบัตร 

 7. ใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์กรณีหย่าหรือหม้ายไม่เกิน 310 วัน

 8. ใบเกิดลูกกรณีมีลูกด้วยกัน 

* ล่าม VISABKK ให้กรณีไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ มีค่าล่ามเพิ่ม 

ขั้นตอนที่ 4 : นำคร 3 ตัวจริง รับรองกับกระทรวง (รับรองบนตัวจริง) , แปลเยอรมัน VISABKKดำเนินการแทนระยะเวลา 3 วัน

ขั้นตอนที่ 5 : นำเอกสาร คร 3 เข้ารับรองสถานทูตออสเตรีย ลูกค้าดำเนินการเอง มีค่าธรรมเนียมสถานทูตประมาณ 3,500 บาท

ขั้นตอนการทำงาน

1. ชำระค่าบริการเต็มจำนวน

ส่งเอกสารมายัง VISABKK 

bottom of page