top of page

บริการ เอกสารแต่งงานกับชาวอิตาลี ณ ประเทศไทย + วีซ่าติดตามสามีไปอยู่ประเทศอิตาลี 

 • นัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน 

 • ระยะเวลาดำเนินงาน 10-15 วันทำการ

 • กรณีเกษียณใช้ Bank statement 6 เดือนและเอกสารรับเงินเกษียณ

 • กรณีไม่มีงานทำใช้ Bank statement 6 เดือน และมียอดคงเหลือ 

ค่าบริการ

19,500 บาท ( กรณีจดทะเบียนสมรสอย่างเดียว 15,500 บาท ) 

ค่าบริการรวม

 • แปล คร 2 เป็นภาษาอิตาลี ( 2 หน้า )

 • รับรองเอกสารกระทรวงต่างประเทศ - รับรองโสด และหนังสือเดินทางของฝ่ายชาวอิตาลี

 • พาไปจดทะเบียนสมรสที่เขต 

 • ล่ามภาษาอังกฤษ 

 • จองคิวสถานทูตอิตาลี

 • ยื่นวีซ่าติดตามสามี  

ค่าบริการไม่รวม 

 • ค่าธรรมเนียมสถานทูตอิตาลี  ประมาณ 4,500 บาท

 • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสมรสสำนักงานเขต 

 • ค่ารับและจัดส่งเอกสารตามระยะทาง

 • กรณีไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ล่ามภาษาอิตาลี 2,000 บาท 

หมายเหตุ 

ก่อนชำระค่าบริการกรุณาพิจารณาให้รอบครอบ  VISABKK สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด

รายการเอกสาร 

‎เอกสารจดทะเบียนสมรส‬ ระหว่างชาวไทยและ อิตาลี ณ ประเทศไทย
1. เอกสารฝ่ายคนไทย - เอกสารตัวจริง + สำเนา 5 ชุด 

 • บัตรประชาชน

 • หนังสือเดินทาง 

 • ทะเบียนบ้าน

 • ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)

 • ใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร (กรณีเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน)

 • สูติบัตร ตรวจสอบจังหวัดที่เกิดในหนังสือเดินทางต้องตรงกับจังหวัดที่เกิดในใบเกิด 

 • ใบเกิดลูกกรณีมีลูกด้วยกัน

 • ใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์กรณีหย่าหรือหม้ายไม่เกิน 310 วัน 

 • รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้วพื้นขาว 2 รูป ( เพื่อยื่นวีซ่า )

2. เอกสารฝ่ายอิตาลี เอกสารตัวจริง + สำเนา 5 ชุด ( หนังสือเดินทางและหน้า ตม เข้าไทย )

 • หนังสือเดินทาง 

 • หนังสือรับรองความโสดที่ออกโดยอำเภอ ณ ประเทศอิตาลีที่มีถิ่นพำนัก และ​มี QR code

 • กรณีที่มีถิ่นพำนักในต่างประเทศให้ใบโสดขอจากสถานทูตประจำประเทศนั้น

 • เอกสารหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุอาชีพและรายได้ หรือ Bank statement 6 เดือน 

 • สำเนาหน้าตมที่เข้าไทยและมีวีซ่าไทยคงเหลืออย่างน้อย 10 วัน 

 • ใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)

3. VISABKK จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นวีซ่า 

ระยะเวลาดำเนินการจดทะเบียนสมรส 10-15 วันทำการ นัดหมาย 4 ครั้ง 

นัดหมายครั้งที่ 1: สถานทูตอิตาลี ระยะเวลาดำเนินการ 2-3 ชั่วโมง 

 • มีค่าใช้จ่ายให้กับสถานทูตค่าธรรมเนียมประมาณ 2500 บาท ลูกค้าชำด้วยตนเอง

นัดหมายครั้งที่ 2 : รับรองเอกสารที่กรมกงสุล และ จดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขต ระยะเวลาดำเนินการ 1วัน 

 • จดทะเบียนสมรสที่ สำนักงานเขต มีค่าพยานบริการ 2,500 บาท ลูกค้าชำด้วยตนเอง

 • กรณีไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้มีค่าล่ามเพิ่ม 2,000 บาท

นัดหมายครั้งที่ 3 : รับรองเอกสารที่กรมกงสุล ระยะเวลาดำเนินการ 1วัน 

นัดหมายครั้งที่ 4 : สถานทูตอิตาลี ระยะเวลาดำเนินการ 2-3 ชั่วโมง 

 • มีค่าใช้จ่ายที่สถานทูตค่าธรรมเนียม 1,500 บาท ลูกค้าชำด้วยตนเอง

‼️ เตรียมเงิน แบงก์ 1,000 500 100 เหรียญ 10, 5 ,1 บาท เพื่อชำระค่าธรรมเนียมสถานทูต

‼️ ค่าธรรมเนียมสถานฑูตอาจมีการเปลี่ยนแปลง

‼️ กรณีคุณลูกค้าต้องการให้เรารับหนังสือเดินทางแทนหลังจากยื่นวีซ่าติดตามสามี และ ส่ง ไปรษณีย์ในไทยมีค่าบริการ 350 บาท 

ขั้นตอนการทำงาน

1. ชำระค่าบริการเต็มจำนวน

2. ถ่ายรูปหนังสือเดินทางส่งทาง inbox

3. กำหนดวันจดทะเบียนสมรส

bottom of page