top of page
บริการ เอกสารแต่งงานกับชาวอิตาลี ณ อิตาลี

*ปกติการจดทะเบียนสมรสที่ประเทศอิตาลี ชาวไทยใช้ใบโสด รับรองกระทรวงต่างประเทศเท่านั้น ไม่แปล ไม่รับรองสถานทูต ยกเว้นบางเมืองให้ตรวจสอบอำเภอที่แฟนอาศัยอยู่ว่าต้องการเอกสารอะไร
*กรณีเปลี่ยนชื่อ และ นามสกุล เพิ่ม 3,500 บาท สำหรับการแปลอิตาลี รับรองกระทรวงต่างประเทศ รับรองสถานทูตอิตาลี 
*บริการเสริมจองคิวสถานทูตไทยในโรม 350 บาท 
*คัดใบเกิด ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล 1,500 บาท ต่อ 1 เอกสาร 
*ใบโสด 7,500 บาท (ไม่รวมรับรองกระทรวงต่างประเทศ ไม่รวมแปลอิตาลี ไม่รวมรับรองสถานทูตอิตาลี) 

ค่าบริการ

  • 3,500 บาท รับรองใบโสดกับกระทรวงต่างประเทศเท่านั้น​ 

  • 11,000 บาท รวมทำใบโสด และ รับรองกระทรวงต่างประเทศ

  • 10,500 บาท ลูกค้ามีใบโสด กรณีไม่เคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลเอกสาร 2 อย่างได้แก่ ใบโสด ใบเกิด​ ( รวมรับรองกระทรวงต่างประเทศ รวมแปลอิตาลี รับรองสถานทูตอิตาลี ) 

  • ค่าบริการไม่รวมส่ง​

รายละเอียดเอกสาร

‎เอกสารจดทะเบียนสมรส‬ ระหว่างชาวไทยและ ชาวอิตาลี ณ อิตาลี


รายละเอียดเอกสาร ที่ฝ่ายคนไทยต้องเตรียม 
1. ใบใสด 
2. ใบเกิด 
3. ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล ( ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง ) 
4. บัตรประชาชน 
5. หนังสือเดินทาง 
6. ทะเบียนบ้าน 
7. ใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร ( ถ้ามี)

ขั้นตอนการรับรอง และ แปลเอกสาร ที่ประเทศไทย VISABKK ดำเนินการแทน
นำเอกสาร รายการ 1,2,3 
1. รับรองกระทรวงต่างประเทศ
2. แปลอิตาลี 
3. รับรองสถานทูตอิตาลี 

ขอหนังสือรับรองคุณสมบัติในการสมรส (*Nulla Osta) 

การยื่นขอหนังสือรับรองคุณสมบัติในการสมรส (*Nulla Osta) จากสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อนำไปยื่นต่ออำเภอที่คู่สมรสจะจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายอิตาลี
หลังจากนั้น ต้องนำเอกสาร *Nulla Osta ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ออกให้ไปรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่กงสุลที่ Prefettura ของท้องที่ที่จะทำการสมรส ก่อนนำไปจดทะเบียนสมรสที่อำเภอนั้น ๆ


ฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายที่เป็นบุคคลสัญชาติไทย (ต้นฉบับพร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด)

1. หนังสือรับรองความเป็นโสดที่ออกโดยอำเภอที่ผู้ร้องมีภูมิลำเนา โดยหนังสือรับรองความเป็นโสดดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (ถนนแจ้งวัฒนะ) แล้ว หากท่านไม่สามารถขอหนังสือรับรองความเป็นโสดจากอำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่ได้ จะต้องทำหนังสือมอบอำนาจที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
2. สูติบัตรต้นฉบับหรือเอกสารรับรองการเกิด ซึ่งระบุวันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด พรัอมชื่อบิดาและมารดา
3. หนังสือเดินทาง
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. กรณีเคยสมรสและหย่าร้างแล้ว และต้องการสมรสใหม่ ต้องหย่าร้างกับคู่สมรสคนเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน และต้องมีใบสำคัญการหย่าร้างหรือทะเบียนการหย่าต้นฉบับมาแสดง
6. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป

ฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายที่เป็นบุคคลสัญชาติอิตาลี (ต้นฉบับพร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด)

1. หนังสือเดินทาง
2. บัตรประจำตัวประชาชนอิตาลี
3. หนังสือรับรองสถานภาพ (Stato Libero) ต้นฉบับ พร้อมนำไปรับรองที่ Prefettura ก่อนนำมายื่นขอ Nulla Osta ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
4. หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง สำหรับบุคคลที่มีอาชีพส่วนตัวจะต้องนำหนังสือการจดทะเบียนการค้ามาแสดง
5. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ


ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่สถานทูตไทยประจำประเทศอิตาลี 

  • ระยะเวลาดำเนินการหลังจากรับคำร้องที่มีเอกสารครบถ้วน ประมาณ 3 วันทำการ โดยสถานเ อกอัครราชทูตฯ สามารถส่ง Nulla Osta คืนผู้ร้องทางไปรษณีย์ โดยมีค่าบริการจัดส่งทางไปรษณีย์เพิ่มเติม

*หมายเหตุ

  • กรณีที่คนไทยไม่มีใบแสดงถิ่นที่อยู่หรือ Permesso di Soggiorno ในอิตาลี หรือกรณีที่คนไทยเดินทางเข้ามายังอิตาลีโดยใช้วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว และประสงค์จะสมรสกับชาวอิตาเลียนหรือชาวต่างชาติในอิตาลี กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมที่โทรศัพท์หมายเลข +39 06 8622 0530 เวลา 14.30 - 17.00 น.

1.ส่งเอกสารมาที่ VISABKK

2. ชำระค่าบริการเต็มจำนวน

3. VISABKKส่งเอกสารคืนเมื่อดำเนินการเรียบร้อย

ขั้นตอนการทำงาน

bottom of page