top of page

เอกสารแต่งงานกับชาว สเปน ณ ประเทศไทย

ค่าบริการ

15,500 บาท กรณีโสดและไม่มีการเปลี่ยนชื่อและนามสกุล 

 

ค่าบริการรวม แปลเป็นภาษาสเปน+ รับรองเอกสารกระทรวงต่างประเทศ  เอกสาร ต่อไปนี้

 1. เอกสารฝ่ายชาวไทย ได้แก่ ใบโสด ใบเกิด 

 2. คร 2 ( 2 หน้า )

 3. ใบโสดฝ่ายชาวสเปน

 4. หนังสือเดินทางฝ่ายชาวสเปน

ค่าบริการรวม

 1. พาไปจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขต  

 2. ล่ามภาษาอังกฤษ 

 3. แนะนำให้ความช่วยเหลือกรอกเอกสารในการจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขต 

ค่าบริการไม่รวม 

 1. ค่าธรรมเนียมสถานทูตสเปน 

 2. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขต

 3. ค่ารับและจัดส่งเอกสาร

 4. กรณีฝ่ายชาวสเปนไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้มีค่าล่ามเพิ่ม

ขั้นตอนการทำงาน VISABKK

 1. ชำระค่าบริการ 50 % 

 2. ส่งเอกสารของฝ่ายคนไทยตามรายการมายัง VISABKK

 3. ชำระค่าบริการส่วนที่เหลือวันที่นัดหมายสถานทูตวันแรก 

หมายเหตุ 

ก่อนชำระค่าบริการกรุณาพิจารณาให้รอบครอบ  VISABKK สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด
* ใบโสดฝ่ายชาวต่างชาติต้องระบุอาชีพ และ รายได้ ไม่ระบุจดทะเบียนสมรสไม่ได้ 

รายละเอียดเอกสาร ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ 7 -15 วันทำการ 

ขั้นตอนที่ 1 : เตรียมเอกสาร 

ฝ่ายชาวไทย 

 1. หนังสือเดินทาง

 2. ใบเกิด

 3. ใบโสด

 4. ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล

 5. ใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร กรณี เคยหย่า หรือ สามีเสียชีวิต

* เอกสารใบเกิด ใช้แบบคัดสำเนาที่อำเภอเพราะในขั้นตอนบันทึกการจดทะเบียนทะเบียนสมรสที่สถานทูตสเปน สถานทูตจะไม่ให้เอกสารคืน 

 

ฝ่ายชาวสเปน

 1. ใบเกิด - ขอได้จากที่ขึ้นทะเบียน หรือ ขอผ่านทาง el certificado digital  

 2. ใบโสด - ขอได้จากที่ที่ขึ้นทะเบียนที่สเปน หรือ สถานทูตสเปนในไทยกรณีลงทะเบียน Residente 

 3. เอกสารการงาน หรือ เอกสารการเงินกรณีไม่ได้ทำงาน 

 4. หนังสือเดินทางที่ไม่หมดอายุ 

 5. สำเนา หน้า ตม ที่เข้าไทยที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 1 เดือน 

* เอกสาร ต้องคัดใหม่ ทั้งหมด และ มีอายุ ไม่เกิน 6 เดือน

 

ขั้นตอนที่ 2 :  การขอใบโสดฝ่ายชาวสเปน - ต้องดำเนาการด้วยตนเอง ไม่จำเป็นต้องจองคิวล่วงหน้า โดยการใช้เอกสารตามขั้นตอนที่ 1 

 

ขั้นตอนที่ 3 : นำเอกสารฝ่ายชาวสเปนที่สถานทูตออกให้ รับรองกระทรวงต่างประเทศ แปลเป็นไทยเพื่อนำไปจดทะเบียนสมรสที่เขตหรืออำเภอ  

ได้แก่ 

1.1 ใบใสดที่ออกโดยสถานทูตสเปนประจำประเทศไทย 

1.2  หนังสือเดินทางฝ่ายชาวสเปน 

 

ขั้นตอนที่ 4 : จดทะเบียนสมรสที่เขต หรือ อำเภอ

เอกสารตามขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 3 

ขั้นตอนการนำทะเบียนสมรสไทยมาขึ้นทะเบียนกับสถานทูตสเปน 

ขั้นตอนที่ 1 : นำเอกสารดังต่อไปนี้ ไปรับรองกระทรวงต่างประเทศ ( รับรองรายมือชื่อ) แปลเป็นภาษาสเปน VISABKKดำเนินการแทน 

1. เอกสารฝ่ายชาวไทย ( คัดสำเนาจากอำเภอ)  ได้แก่ *เอกสารชุดนี้สถานทูตจะไม่คืน 

1.1 ใบโสด ต้องขอก่อนจดทะเบียนสมรส 

1.2 ใบเกิด

1.3 ใบเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล( กรณีมีการเปลี่ยนแปลง ) 

2. คร. 2 

 

2. เอกสารชาวสเปน 

2.1 ใบเกิด Certificado Literal de Nacimiento 

2.2 หนังสือรับรองสถานภาพ Certificado De Estado 

2.3 กรอกแบบฟอร์ม  de datos para la inscripcion 
3. เจ้าหน้าที่นัดสัมภาษณ์ 

4. รอผลการสัมภาษณ์ โดยทางสถานทูตจะแจ้งให้ทราบทางemail หรือทางโทรศัพท์ เพื่อนัดรับสมุดครอบครัว Libro de Familia และ สำเนาใบทะเบียนสมรสเปน 

ขั้นตอนการทำงาน 

1. ชำระมัดจำ 50% ก่อนดำเนินการเอกสาร และชำระส่วนที่เหลือในวันที่นัดหมายวันแรก

2. นัดหมายครั้งที่ 1 : สถานทูตสเปนเพื่อดำเนินการขอใบโสดฝ่ายชาย 

3. นัดหมายครั้งที่ 2 : จดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขต 

4. นัดหมายครั้งที่ 3 : ขั้นตอนการนำทะเบียนสมรสไทยมาขึ้นทะเบียนกับสถานทูตสเปน 

bottom of page