top of page

วีซ่า เนเธอร์แลนด์ ระยะสั้นเพื่อการท่องเที่ยวเยี่ยมเยือนไม่เกิน 90 วัน

13,500 บาท 

ค่าบริการรวม 

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า

 • ค่าประกันภัยการเดินทาง 90 วัน

 • แปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ 2 หน้า ส่วนเกินหน้าละ 350 บาท

 • ให้คำแนะนำในเรื่องเอกสารขอยื่นวีซ่า กรอกแบบฟอร์ม

 • พาลูกค้าไปยื่นวีซ่า 

 • แนะนำการเตรียมเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษเช่น จดหมายเชิญ แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน ตารางการเดินทาง

 • ติดตามเรื่องการยื่นขอวีซ่า

หมายเหตุ

 • ก่อนชำระค่าบริการกรุณาพิจารณาให้รอบครอบ  VISABKK สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด

 • การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูต VISABKK เป็นเพียงตัวแทนยื่นคำร้องเท่านั้น ค่าบริการและ ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้

ค่าบริการ

รายละเอียดเอกสาร

เอกสารของผู้สมัคร 

 1. หนังสือเดินทาง 

 2. หนังสือเดินทางเล่มเก่า

 3. สำเนาหน้าวีซ่าที่เคยได้

 4. รูปถ่ายปัจจุบัน (พื้นหลังสีขาว) ขนาด 5 x 4 เซนติเมตร (2 นิ้ว) จำนวน 1 รูป

 5. ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล ( กรณีมีการเปลี่ยนแปลง) 

 6. หลักฐานการเงิน

 • Bank statement 3 เดือน ย้อนหลัง 

 • สมุดบัญชี 

  7. เอกสาร การงาน

 • กรณีทำงานบริษัท, หนังสือหรือจดหมายรับรองการทำงาน (อายุไม่เกิน 1 เดือน)

 • กรณีเจ้าของกิจการ ทะเบียนการค้า , เอกสารยืนยันการจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) ในกรณีที่ผู้สมัคร มีธุรกิจส่วนตัว

 • หนังสือรับรองสถานะการเป็นนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา ในกรณีที่ท่านเป็นนักเรียน นักศึกษา

  8. สำหรับผู้ยื่นคำร้องที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี กรุณายื่นเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

 • ใบคำร้องขอวีซ่าที่ผู้ปกครองเป็นผู้เซ็นชื่อ

 • สูติบัตรของผู้ยื่นคำร้อง

 • หนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศออกโดยอำเภอจากผู้ปกครอง พร้อมกับสำเนาหนังสือเดินทางหรือ บัตรประชาชนของผู้ปกครอง

*** หากบิดาหรือมารดาบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการปกครอง จะต้องแสดงเอกสารประกอบ โดยเอกสารจะต้องเป็นต้นฉบับซึ่งออกให้โดยหน่วยงานราชการไทย พร้อมกับแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง

 

 9. เอกสารผู้เชิญ 

 • เอกสารการเชิญ/การรับรองที่พัก เอกสารนี้จะต้องกรอกอย่างสมบูรณ์โดยผู้เชิญและจะต้องมีการรับรองลายเซ็นของผู้เชิญ จากเทศบาลเมืองในประเทศเนเธอร์แลนด์

 • ในกรณีที่ผู้เชิญอาศัยอยู่ประเทศไทย จะต้องติดต่อขอรับรองเอกสารการเชิญ ที่สถาทูตเนเธอร์แลน ประจำประเทศไทย (สำหรับเอกสารการเชิญ/การรับรองที่พัก ผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารตัวสำเนาเท่านั้น และเก็บเอกสารตัวจริงใว้กับตัวเอง)

 • สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของผู้เชิญ

 • หลักฐานทางการเงินของผู้เชิญ กรณีที่ผู้เชิญเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่ายทั้งหมด เช่น เอกสารแสดงเงินเดือน 3 เดือน เอกสารการชำระภาษีเงินได้ เอกสารการได้รับเงินบำนาญ 

 10.เอกสารที่ VISABKKเตรียมให้กับผู้ยื่นวีซ่า 

 • ใบคำร้องขอวีซ่าเชงเก้น online  ซึ่งกรอกอย่างสมบูรณ์พร้อมลายเซ็น

 • ประกันภัยการเดินทาง

 • รายละเอียด ตารางการเดินทาง

 • สำเนาเอกสารการสำรองตั๋วโดยสารเครื่องบิน 

 • สำเนาเอกสารการสำรองที่พักทุกคืน ตลอดระยะเวลาการพำนักในกลุ่มประเทศเชงเก้นทั้งหมด ( รวมถึงประเทศอื่นๆในกลุ่มเชงเก้น)

หมายเหตุ:

 • ต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า

 • กรอกคำร้อง online 

 • เอกสารที่เป็นภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

1. ชำระค่าบริการ 50 %

2. ถ่ายรูปหนังสือเดินทางส่งทาง inbox

3. กำหนดวันเดินทาง

ขั้นตอนการทำงาน

bottom of page