top of page

บริการยื่นวีซ่า นอร์เวย์ ท่องเที่ยว เยี่ยมเยือน ไม่เกิน 90 วัน 

ค่าบริการ 13,500 บาท 

ค่าบริการรวม 

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า

 • ค่าประกันภัยการเดินทาง 90 วัน

 • แปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ 2 หน้า ส่วนเกินหน้าละ 350 บาท

 • ให้คำแนะนำในเรื่องเอกสารขอยื่นวีซ่า กรอกแบบฟอร์ม

 • พาลูกค้าไปยื่นวีซ่า 

 • แนะนำการเตรียมเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษเช่น จดหมายเชิญ แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน ตารางการเดินทาง

หมายเหตุ

 • ก่อนชำระค่าบริการกรุณาพิจารณาให้รอบครอบ  VISABKK สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด

 • การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูต VISABKK เป็นเพียงตัวแทนยื่นคำร้องเท่านั้น ค่าบริการและ ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้

เอกสารจากผู้สมัคร

 1. หนังสือเดินทาง 

 2. รูปถ่าย (มีอายุไม่เกิน3 เดือนขนาด 2 นิ้วพื้นหลังสีขาว)

 3. ทะเบียนบ้าน

 4. หรือเอกสารอื่น ๆ ที่พิสูจน์ความสัมพันธ์ทางครอบครัวด้วย สปอนเซอร์ในนอร์เวย์  

 5. เอกสารของสถานภาพการสมรส  กรณีสมรส

 6. ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลกรณีมีการเปลี่ยนแปลง

 7. เอกสารการงาน

 • หนังสือรับรองการทำงาน (กรณีทำงาน)

 • ทะเบียนการค้า หรือ หนังสือรับรองที่มีอายุไม่เกิน 90 วัน 

 • อาชีพอิสระ - จดหมายแนะนำตัว รูปถ่ายกิจการ

  8. Bank statement ย้อนหลัง 3 เดือน

เอกสารจากสปอนเซอร์ในนอร์เวย์:

 1. จดหมายเชิญจากสปอนเซอร์ในนอร์เวย์ที่ระบุวัตถุประสงค์และระยะเวลาของความสัมพันธ์ ต้องเป็นต้นฉบับลงนามและในนอร์เวย์ 

   1.1 ​แบบฟอร์มคำรับรองการเยือน  ผู้ให้การอุปถัมภ์การเยือนต้องกรอกเอกสารนี้ และต้องได้รับตราประทับจากตำรวจนอร์เวย์ 

 1. สำเนาหนังสือเดินทางของสปอนเซอร์ หน้าที่ แสตมป์ เข้า / ออก ประเทศไทย

 2. หากสปอนเซอร์ไม่ได้เป็นพลเมืองนอร์เวย์, สำเนาบัตรที่อยู่อาศัยของสปอนเซอร์

 3. เอกสารของสถานภาพสมรส

 4. หากผู้สมัครการเงินไม่พอพอเพียงหรือรายได้ ประทับโดยตำรวจในนอร์เวย์ + 1 ฉบับ

เอกสารที่ทาง VISABKK จัดเตรียม

 1. Cover Letter จาก Application Portal   (ลงนามโดยผู้สมัคร)

 2. แบบสอบถามสำหรับการใช้งานเชงเก้นวีซ่า (กรอกในภาษาอังกฤษล่วงหน้าโดยผู้สมัคร)  

 3. ประกันการเดินทางเดิมการเดินทางภาคบังคับประกันสุขภาพ 

 4. จองตั๋วเครื่องบิน

 

สำคัญ :

 1. ถ้าสองคนหรือมากกว่าสัญชาติเดียวกันจะเดินทางมาด้วยกันให้ยื่นวีซ่าแบบเป็นกลุ่ม

 2. ไม่ใช้ที่หนีบกระดาษ และเอกสารตามรายการเท่ากัน

 3. ไม่ต้องพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัคร ใบสมัคร

 4. พิมพ์ Cover Letter จาก Application Portal

 5. เอกสารประกอยเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษานอร์เวย์เท่านั้น  

bottom of page