top of page
บริการยื่นวีซ่านอร์เวย์ วีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมเยื่อนไม่เกิน 90 วัน 
กรอกใบสมัคร ชำระค่าบริการ จองคิว on line 

13,500 บาท 

 • กรณีเดินทางกระชันชิดไม่สามารถจองคิวยื่นวีซ่าได้กับVFSได้มีค่าบริการพรีเมียมเพิ่ม 2200 บาท ชำระให้กับVFS 

 • กรณีต้องการหนังสือเดินทางด่วน FastTack 400 บาท ชำระให้กับ VFS  

ค่าบริการรวม 

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า

 • ค่าประกันภัยการเดินทาง 90 วัน

 • แปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ 2 หน้า ส่วนเกินหน้าละ 350 บาท

 • ให้คำแนะนำในเรื่องเอกสารขอยื่นวีซ่า กรอกแบบฟอร์ม

 • พาลูกค้าไปยื่นวีซ่า 

 • แนะนำการเตรียมเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษเช่น จดหมายเชิญ แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน ตารางการเดินทาง

หมายเหตุ

 • ก่อนชำระค่าบริการกรุณาพิจารณาให้รอบครอบ  VISABKK สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด

 • การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูต VISABKK เป็นเพียงตัวแทนยื่นคำร้องเท่านั้น ค่าบริการและ ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้

ค่าบริการ

รายละเอียดเอกสาร

รายการเอกสาร - ผู้สมัครวีซ่า ( เอกสารตัวจริง และ สำเนา 1 ชุด )

 1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเดินทางไม่น้อยกว่า  6 เดือน

 2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว พื้นขาว

 3. ทะเบียนบ้าน 

 4. ใบเกิด 

 5. ใบเปลี่ยน หรือ นามสกุล ( กรณีมีการเปลี่ยนแปลง )

 6. หนังสือรับรองการทำงาน (กรณีทำงาน)

 7. ทะเบียนสมรส , ใบหย่า , ใบมรณะบัตร ( กรณีเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน ) 

 8. หลักฐานทางการเงิน  กรณีมีหนังสือเชิญจากสถานีตำรวจไม่แสดงเอกสารการเงิน 

 • แสดงหลักฐานทางการเงินย้อนหลัง 3 เดือนซึ่งต้องมีความเคลื่อนไหวของบัญชีอย่างสม่ำเสมอของผู้สมัคร

 • สมัครและหนังสือรับรองจากทางธนาคารตัวจริงซึ่งไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่สมัคร 

 • เดือนต้องติดกัน เช่นเดือน 1,2,3

 • ต้องแสดงทั้ง Statement และ Bank guarantee

 • เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ 

 • บุคคลสถานะทางการเงินไม่เพียงพอ : จะต้องมีหนังสือรับรองจะออกค่าใช้จ่ายจากบุคคลในครอบครัว(บุตร บิดา มารดา พี่-น้อง) – ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ใบเกิด แสดงความสัมพันธ์ และเอกสารรับรองทางจากธนาคาร พร้อมระบุชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งแสดงหลักฐานทางการเงินย้อนหลัง 3 เดือน ซึ่งต้องมีความเคลื่อนไหวของบัญชีอย่างสม่ำเสมอ

10. อายุต่ำกว่า 18 ปี ​ตัวจริง และ สำเนา 

 • กรณีเดินทางคนเดียว - เอกสารอนุญาติให้เดินทางไปต่างประเทศ ที่ลงนามทั้ง พ่อ และ แม่ ประทับตราจากอำเภอ  

 • กรณีเดินทางกับพ่อแม่ คนใดคนหนึ่ง - เอกสารอนุญาติให้เดินทางไปต่างประเทศ ที่ลงนามของพ่อหรือแม่ ที่ไม่ได้ไปด้วย และ ระบุชื่อ นามสกุล   พ่อแม่ที่เดินทางด้วย ประทับตราจากอำเภอ  

 • ใบเกิด 

 • บัตรประชาชน พ่อ แม่ 

 • กรณีพ่อ แม่เลิกกัน - ปค 14 อนุญาตให้บุตรอยู่ในอำนาจปกครอง

 • พ่อ หรือ แม่ต้องพามายื่นวีซ่า 

11. รายการเอกสารสำหรับผู้เชิญ จากเพื่อน หรือครอบครัวจากทางนอร์เวย์ *เอกสารของผู้เชิญส่งทางไปรษณีย์กลับผู้ยื่นวีซ่า 

 • สำเนา ทะเบียนสมรสกับชาว นอร์เวย์ - กรณีจดทะเบียนสมรส 

 • สำเนา หนังสือเดินทาง + พร้อมกับเซ็นรับรองเอกสารจากผู้เชิญ 

 • สำเนา บัตรประชาชน + พร้อมกับเซ็นรับรองเอกสารจากผู้เชิญ

 • สำเนา ทะเบียนบ้านไทย ,ใบเกิด , หลักฐานที่แสดงความเป็นญาติ + พร้อมกับเซ็นรับรองเอกสารจากผู้เชิญ

 • แบบฟอร์มคำรับรองการเยือน :ในกรณีที่ผู้เดินทางเยือนนอร์เวย์ไม่มีรายได้เพียงพอตามหลักเกณฑ์การขอวีซ่า  ผู้ให้การอุปถัมภ์การเยือนต้องกรอกเอกสารนี้ และต้องได้รับตราประทับจากตำรวจนอร์เวย์ สามารถดาวน์โหลดที่นี้

 • จดหมายเชิญจากจากผู้สนับสนุนการเยือน – ต้องยื่นเอกสารตัวจริงที่กรอก และเซนต์กำกับโดยผู้สนับสนุนเอง เท่านั้น สามารถดาวน์โหลดที่นี้

12. เอกสารสามีกรณีจดทะเบียนสมรสกับชาวนอร์เวย์

 • สำเนาหนังสือเดินทาง + พร้อมกับเซ็นรับรองเอกสาร

 • สำเนาบัตรประชาชน + พร้อมกับเซ็นรับรองเอกสาร

13. รายการเอกสารที่ VISABKK จัดเตรียม 

 • กรอกใบสมัคร ชำระค่าบริการ จองคิว on line 

 • ประกันภัยการเดินทาง

 • ตั๋วเครื่องบินสำหรับยื่นวีซ่า ไป - กลับ - ระบุชื่อนามสกุลให้ครบถ้วน - ระบุวันที่ไปกลับ

 

*หมายเหตุ เอกสารภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ ให้ 2 หน้าเกินกว่า 2 หน้าคิดค่าบริการ 350 บาท ต่อหน้า 

ขั้นตอนการยื่นวีซ่านอร์เวย์ 

1. ลงทะเบียนเพื่อกรอกใบสมัคร on line 

2. กรอกใบสมัคร online 

3. ชำระค่าวีซ่า online 

4. ปริ้นส์ cover letter และ check list 

5. จองวันนัดหมายทาง online 

1. ชำระค่าบริการ 100 %

2. ถ่ายรูปหนังสือเดินทางส่งทาง inbox

3. กำหนดวันเดินทาง

ขั้นตอนการทำงาน

bottom of page