top of page

เอกสารบันทึกฐานะแห่งครอบครัวกรณีสมรส (สำหรับชาวไทยที่จดทะเบียนสมรสกับชาวอิตาลีที่อิตาลี)  

  • 9,500   บาท * กรณีลูกค้ายื่นบันทึกแห่งครอบครัวได้ที่เขตหรืออำเภอด้วยตนเอง 

  • ( เพิ่ม 6,500 บาท * กรณี แปล รับรองกระทรวง และ รับรองสถานทูต หนังสือเดินทางฝ่ายชาวอิตาลี ) 

  • 13,500 บาท * กรณี VISABKK ยื่นบันทึกแห่งฐานะครอบครัวแทน 

 

 

ค่าบริการรวม

  • แปล ทะเบียนสมรสอิตาลี 1 หน้า 

  • แปล หนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่าย 1 หน้า 

  • รับรองกระทรวงต่างประเทศ 

  • รับรองสถานทูต 

  • ไม่รวมค่าส่งเอกสาร

หมายเหตุ 

ก่อนชำระค่าบริการกรุณาพิจารณาให้รอบครอบ  VISABKK สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด

ชำระเงินเต็มจำนวน ก่อนดำเนินการเอกสาร 

 ค่าบริการ

รายละเอียดเอกสาร


1. ทะเบียนสมรสตัวจริงที่ประทับตรามาจากอิตาลี ( เพรเฟตตูร่า )

2. เอกสารฝ่ายคนไทย

1.1 สำเนาหนังสือเดินทาง 

1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

1.3 หนังสือมอบอำนาจ 

2. เอกสารฝ่ายอิตาลี 

2.1 หนังสือเดินทางตัวจริง กรณีต้องแปลรับรองหนังสือเดินทางฝ่ายชาย

2.2 สำเนาหนังสือเดินทาง + ลายเซ็น

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วันทำการ 

ขั้นตอนการทำงาน

1. ส่งเอกสารมายัง VISABKK

2. ชำระค่าดำเนินการเต็มจำนวน 

3. เมื่อดำเนินการเรียบร้อย VISABKK
จะส่งเอกสารคืนลูกค้า 

4. ลูกค้านำเอกสารไปแจ้งบันทึกแห่งครอบครัวด้วยตนเอง 

bottom of page