top of page

 

Schengen Visa  เชงเก้นวีซ่าระยะสั้นเพื่อการท่องเที่ยว เยียมเยือน ไม่เกิน   90 วัน  ค่าบริการ   12,000   บาท

 

ค่าบริการรวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า

 • ค่าประกันภัยการเดินทาง

 • ค่าแปลเป็นภาษาอังกฤษไม่เกิน 2 หน้า 

 • ช่วยให้คำแนะนำในเรื่องเอกสารขอยื่นวีซ่า กรอกแบบฟอร์ม

 • พาลูกค้าไปยื่นวีซ่า

 • แนะนำการเตรียมเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษเช่น จดหมายเชิญ แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน ตารางการเดินทาง

 • บริการจองคิวกับสถานทูต

 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน) 

 • ติดตาม เรื่องการยื่นขอ วีซ่า และ เอกสารต่างๆ กับหน่ายงานต่างๆ จนกว่าลุกค้าจะได้รับวีซ่า

 

หมายเหตุ

 

 • ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการไม่สามารถเรียกคืนได้

 • การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถาทูต เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าคุณจะได้รับวีซ่าแต่ ประสบการณ์การเตรียมเอกสารที่รัดกุมของเราจะช่วยอำนวยความสะดวก และ ทำให้คุณมีโอกาสได้รับอนุมัติวีซ่ามากขึ้น 

 • การแสดงหลักฐานที่เป็นเท็จ อาจนำไปสู่การปฏิเสธวีซ่าของสถาทูต

PREMIUM SERVICE

SUPPORT & HELP

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวีซ่าเชงเก้ง วีซ่าระยะสั้นเพื่อการท่องเที่ยว 

 

ถ้าท่านประสงค์ที่จะเดินทางไปเยือนประเทศในกลุ่มประเทศเชงเก้นในระยะเวลาสั้นๆ ท่านต้องยื่นขอวีซ่าหากท่านมาจากประเทศที่มีการกำหนดให้ต้องขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าประเทศที่ท่านเดินทางเข้าเป็นประเทศแรก หรือประเทศที่อยู่นานที่สุด

 

โดยปกตินั้นวีซ่าจะให้สิทธิท่านในการพำนักอยู่ในเขตเชงเก้นทั้งหมด  กลุ่มประเทศเชงเก้นประกอบไปด้วย ออสเตรีย เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวะเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์ 

 

โดยปกตินั้นวีซ่าจะให้สิทธิท่านในการใช้เดินทางเข้าประเทศนั้นๆ เป็นเวลาสูงสุด 90 วันต่อช่วงเวลา 6 เดือนในเขตประเทศเชงเก้น 

คำขอวีซ่านั้นควรลงนามโดยผู้ขอเท่านั้น.

ท่านต้องกรอกข้อความในทุกหัวข้อในแบบคำขอวีซ่าให้ถูกต้องสมบูรณ์ คำขอวีซ่าที่กรอกไม่สมบูรณ์อาจก่อให้เกิดการพิจารณาล่าช้า หรือแม้กระทั่งการไม่รับพิจารณาคำขอวีซ่านั้นๆ

สถานทูตฯ สงวนสิทธิในอันที่จะขอเอกเสารเพิ่มเติมและ/หรือข้อมูลในขณะพิจารณาคำขอวีซ่า

ผู้ที่มิได้มีสัญชาติไทยจะต้องพำนักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการได้รับวีซ่าให้พำนักอยู่ในประเทศไทยหรือได้รับใบอนุญาตทำงาน/ใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

ใบอนุญาตทำงาน และ ใบอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ ต้องมีอายุอย่างน้อย 3 เดือนหลังจากที่กลับมาจากประเทศ ในเขตประเทศเชงเก้น

 

โปรดทราบว่า: ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจได้รับการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่อาจคืนได้

ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการเกี่ยวกับวีซ่าเชงเก็นจะเป็นเงินบาท โดยจะคิดตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกลางยุโรป

ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการเกี่ยวกับวีซ่าแคริบเบียนจะเป็นเงินบาท โดยจะคิดตามอัตราแลกเปลี่ยนของ MFA

ค่าธรรมเนียมวีซ่าต้องชำระโดยเงินสดเท่านั้น

ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าธรรมเนียมในการดำเนินการเกี่ยวกับวีซ่าไม่อาจคืนได้

 

ที่มา : วีเอฟเอส

 

 

bottom of page