top of page

จดทะเบียนสมรสกับชาวอิตาลีณประเทศไทย รายละเอียดเอกสารและขั้นตอน


เอกสารจดทะเบียนสมรส‬ ระหว่างชาวไทยและ อิตาลี ณ ประเทศไทย

  

1. เอกสารฝ่ายคนไทย - เอกสารตัวจริง + สำเนา 5 ชุด 

 

• บัตรประชาชน

• หนังสือเดินทาง 

• ทะเบียนบ้าน

• ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง

• ใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร (กรณีเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน)

• สูติบัตร 

• ใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์กรณีหย่าหรือหม้ายไม่เกิน 310 วัน

• รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้วพื้นขาว 2 รูป ( เพื่อยื่นวีซ่า )


2. เอกสารฝ่ายอิตาลี เอกสารตัวจริง + สำเนา 5 ชุด ( หนังสือเดินทางและหน้า ตม เข้าไทย )

 

• หนังสือเดินทาง 

• หนังสือรับรองความโสดที่ออกโดยอำเภอ ณ ประเทศอิตาลี

• สำเนา หน้า  ตม ที่เข้าไทย ที่มีอายุมากกว่า 10 วัน 

• เอกสารหนังสือรับรองการทำงาน หรือ Bank statement 6 เดือน 

• ใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)

*ใบโสดฝ่ายชาวต่างชาติต้องระบุอาชีพ และ รายได้ ไม่ระบุจดทะเบียนสมรสไม่ได้ 

* กรณีเกษียณใช้ Bank statement 6 เดือน และ เอกสารรับเงินเกษียณ


3. VISABKK จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นวีซ่า 


ระยะเวลาดำเนินการจดทะเบียนสมรส 5 วันทำการ นัดหมาย 3 ครั้ง 


ครั้งที่ 1 - ยื่นหนังสือรับรองโสดกับสถานทูตอิตาลี 

ครั้งที่ 2 - จดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขต 

ครั้งที่ 3 - ยื่นเอกสาร คร 2 กับสถานทูตอิตาลี และ ยื่นวีซ่าติดตามสามี ระยะพิจารณาวีซ่า 5-7 วันทำการ 


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
bottom of page