top of page

จดทะเบียนสมรสกับชาวอิตาลี ที่ไทย

1. เอกสารฝ่ายคนไทย - เอกสารตัวจริง + สำเนา 5 ชุด

 • บัตรประชาชน

 • หนังสือเดินทาง

 • ทะเบียนบ้าน

 • ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง

 • ใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร (กรณีเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน)

 • สูติบัตร

 • ใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์กรณีหย่าหรือหม้ายไม่เกิน 310 วัน

 • รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้วพื้นขาว 2 รูป ( เพื่อยื่นวีซ่า )

2. เอกสารฝ่ายอิตาลี เอกสารตัวจริง + สำเนา 5 ชุด ( หนังสือเดินทางและหน้า ตม เข้าไทย )

 • หนังสือเดินทาง

 • หนังสือรับรองความโสดที่ออกโดยอำเภอ ณ ประเทศอิตาลี​ และ ประทับตรา

 • สำเนา หน้า ตม ที่เข้าไทย ที่มีอายุมากกว่า 10 วัน

 • เอกสารหนังสือรับรองการทำงาน หรือ Bank statement 6 เดือน

 • ใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)

*ใบโสดฝ่ายชาวต่างชาติต้องระบุอาชีพ และ รายได้ ไม่ระบุจดทะเบียนสมรสไม่ได้

* กรณีเกษียณใช้ Bank statement 6 เดือน และ เอกสารรับเงินเกษียณ

3. VISABKK จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นวีซ่า

ระยะเวลาดำเนินการจดทะเบียนสมรส 5 วันทำการ นัดหมาย 3 ครั้ง

ครั้งที่ 1 - ยื่นหนังสือรับรองโสดกับสถานทูตอิตาลี

ครั้งที่ 2 - จดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขต

ครั้งที่ 3 - ยื่นเอกสาร คร 2 กับสถานทูตอิตาลี และ ยื่นวีซ่าติดตามสามี ระยะพิจารณาวีซ่า 5-7 วันทำการ

Comments


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
bottom of page