top of page

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวอิตาลี ที่ประเทศไทย รวมวีซ่าติดตามสามี

19,500


ค่าบริการรวม

  • แปล คร 2 เป็นภาษาอิตาลี ( 2 หน้า )

  • รับรองเอกสารกระทรวงต่างประเทศ - รับรองโสด และหนังสือเดินทางของฝ่ายชาวอิตาลี

  • พาไปจดทะเบียนสมรสที่เขต 

  • ล่ามภาษาอังกฤษ 

  • จองคิวสถานทูตอิตาลี

  • ยื่นวีซ่าติดตามสามี  

ค่าบริการไม่รวม 

  • ค่าธรรมเนียมสถานทูตอิตาลี  ประมาณ 4,500 บาท

  • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสมรส สำนักงานเขต 

  • ค่ารับและจัดส่งเอกสารตามระยะทาง

  • กรณีไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ล่ามภาษาอิตาลี 1,000 บาท 

* คู่สมรสต้องเตรียมพยานบุคคล 2 คน 

หมายเหตุ 

ก่อนชำระค่าบริการกรุณาพิจารณาให้รอบครอบ  VISABKK สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด

รายละเอียดเอกสาร กดที่linkนี้ค่ะ https://www.visabkk.com/marryitalyComments


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
bottom of page