top of page

บริการยื่นวีซ่าอิตาลีกรณีเยี่ยมเยือน พ่อแม่ไปเยี่ยมลูก

รายการเอกสาร - ผู้สมัครวีซ่า ( เอกสารตัวจริง และ สำเนา 1 ชุด )

1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเดินทางไม่น้อยกว่า  6 เดือน 

2. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว พื้นขาว

3. ทะเบียนบ้าน 

4. ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล ( ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง )

5. ทะเบียนสมรส หรือ  ใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร 

6. หลักฐานทางการเงิน ( กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง ) 

  6.1 Bank Statement 3 เดือน 

  6.2 Bank guarantee

• เอกสารตัวจริงซึ่งไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่สมัคร 

• update ล่าสุดไม่เกิน 7 วัน

• เดือนต้องติดกัน เช่นเดือน 1,2,3

• ต้องแสดงทั้ง Statement และ Bank guarantee

• เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ ชื่อ นามสกุลภาษาอังกฤษตรงกับหนังสือเดินทาง 

• บุคคลสถานะทางการเงินไม่เพียงพอ : จะต้องมีหนังสือรับรองจะออกค่าใช้จ่ายจากบุคคลในครอบครัว(บุตร บิดา มารดา พี่-น้อง) – ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ใบเกิด แสดงความสัมพันธ์ และเอกสารรับรองทางจากธนาคาร พร้อมระบุชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งแสดงหลักฐานทางการเงินย้อนหลัง 3 เดือน ซึ่งต้องมีความเคลื่อนไหวของบัญชีอย่างสม่ำเสมอ
7. รายการเอกสารสำหรับผู้เชิญ จากลูกที่อาศัยอยู่ในประเทศอิตาลี  

• สำเนา หนังสือเดินทาง + ลายเซ็น 

• สำเนา เอกสารอนุญาตพักอาศัยที่อิตาลี permit to stay  + ลายเซ็น 

• ใบเกิด ตัวจริง 

• ทะเบียนสมรส ตัวจริง ( กรณีจดทะเบียนสมรสกับชาวอิตาลี) 

• ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล ตัวจริง ( ถ้ามีการเปลียนแปลง )

• เอกสารหนังสือเชิญ สามารถดาวน์โหลดเอกสารหนังสือเชิญได้ สามารถดาวน์โหลดที่นี้

8. เอกสารสามีชาวอิตาลี กรณีจดทะเบียนสมรสกับชาวอิตาลี 

• สำเนาหนังสือเดินทาง  + ลายเซ็น 

• สำเนาบัตรประชาชน + ลายเซ็น 

• เอกสารหนังสือเชิญ สามารถดาวน์โหลดเอกสารหนังสือเชิญได้ สามารถดาวน์โหลดที่นี้

• กรณีที่ฝ่ายคนเชิญออกค่าใช่จ่ายให้ต้องมี หนังสือรับรองทางการเงินจากทางอิตาลี : เอกสาร Fidejussione ตัวจริงจากทางธนาคารพร้อมสำเนา


12. รายการเอกสารที่ VISABKK จัดเตรียม 

• ใบสมัคร - กรอกเป็นภาษาอังกฤษ ให้ครบถ้วน สามารถดาวน์โหลดที่นี้

• ประกันภัยการเดินทาง

• ตั๋วเครื่องบินสำหรับยื่นวีซ่าComments


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
bottom of page