top of page

บริการยื่นวีซ่าอิตาลี เยี่ยมเยื่อนไม่เกิน 90 วัน - กรณีพ่อแม่ไปเยี่ยมลูก
1. รายการเอกสาร - ผู้สมัครวีซ่า ( เอกสารตัวจริง และ สำเนา 1 ชุด )​

2. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเดินทางไม่น้อยกว่า  6 เดือน

3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว พื้นขาว ไม่ใส่เสื้อขาว

4. ทะเบียนบ้าน

5. ใบเปลี่ยน หรือ นามสกุล ( กรณีมีการเปลี่ยนแปลง )

6. ทะเบียนสมรส ,ใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร

7. เอกสารการงาน

7.1 รับรองการทำงาน (กรณีทำงาน) ระบุวันลาและวันกลับมาทำงาน

7.2 ทะเบียนการค้า หรือ หนังสือรับรองที่มีอายุไม่เกิน 90 วัน

7.3 อาชีพอิสระ - จดหมายแนะนำตัว, รูปถ่ายกิจการ

8. หลักฐานทางการเงิน

8.1 Bank Statement 3 เดือน

8.2 Bank guarantee

เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ - ชื่อ นามสกุลตรงกับหนังสือเดินทาง

สมัครและหนังสือรับรองจากทางธนาคารตัวจริงซึ่งไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่สมัคร

กรณีเงินไม่เพียงพอ - ใช้เอกสารทางการเงิน พ่อ แม่ คู่สมรส และเอกสารความสัมพันธ์

9. รายการเอกสารสำหรับผู้เชิญ จากลูกที่อาศัยอยู่ในประเทศอิตาลี  ​

  • สำเนา หนังสือเดินทาง + ลายเซ็น

  • สำเนา เอกสารอนุญาตพักอาศัยที่อิตาลี permit to stay  + ลายเซ็น

  • ใบเกิด ตัวจริง

  • ทะเบียนสมรส ตัวจริง ( กรณีจดทะเบียนสมรสกับชาวอิตาลี)

  • ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล ตัวจริง ( ถ้ามีการเปลียนแปลง )

  • เอกสารหนังสือเชิญ สามารถดาวน์โหลดเอกสารหนังสือเชิญได้ สามารถดาวน์โหลดที่นี้

10. เอกสารสามีชาวอิตาลี กรณีจดทะเบียนสมรสกับชาวอิตาลี

  • สำเนาหนังสือเดินทาง  + ลายเซ็น

  • สำเนาบัตรประชาชน + ลายเซ็น

  • เอกสารหนังสือเชิญ สามารถดาวน์โหลดเอกสารหนังสือเชิญได้ สามารถดาวน์โหลดที่นี้

  • กรณีที่ฝ่ายคนเชิญออกค่าใช่จ่ายให้ต้องมี หนังสือรับรองทางการเงินจากทางอิตาลี : เอกสาร Fidejussione ตัวจริงจากทางธนาคารพร้อมสำเนา​

​​

11. รายการเอกสารที่ VISABKK จัดเตรียม

ใบสมัคร - กรอกเป็นภาษาอังกฤษ ให้ครบถ้วน สามารถดาวน์โหลดที่นี้

ประกันภัยการเดินทาง

ตั๋วเครื่องบินสำหรับยื่นวีซ่า

Comments


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
bottom of page