top of page

รับรองใบโสด ฝ่ายชาวไทยเพื่อจดทะเบียนสมรสกับชาวฟินแลนด์

ขั้นตอน

1. ขอใบโสดจากอำเภอหรือเขตที่มีทะเบียนบ้านอยุ่ เอกสารที่ต้องใช้ในการขอหนังสือรับรองโสด สอบถามที่เขตหรืออำเภอ

2. แปลเป็นภาษาอังกฤษ

3. รับรองกระทรวง

3.1 รับรองคำแปลบนเอกสารที่แปลภาษาอังกฤษ

3.2 รับรองลายเซ็นบนเอกสารที่เป็นภาษาไทย

4. รับรองสถานทูตฟินแลนด์


VISABKK บริการรับรองใบโสด ฝ่ายชาวไทยเพื่อจดทะเบียนสมรสกับชาวฟินแลนด์

ค่าบริการ 6,500 บาท

รวม แปล 1 หน้า

รวม รับรองกระทรวง

รวม รับรอง สถานทูต

ไม่รวมส่ง EMS 150 บาท หรือ ส่งต่างประเทศ ( สอบถามค่าส่ง )Comentarios


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
bottom of page