top of page

วีซ่าฝรั่งเศส

วีซ่าฝรั่งเศส เยี่ยมเยือน แฟน 🇫🇷

คำถาม : พี่ค่ะ หนูจะไปหาแฟนขอวีซ่าอะไรค่ะ

VISABKK : วีซ่าเยี่ยมเยือน ค่ะ

คำถาม : ถ้าแฟนเชิญต้องทำยังไงบางค่ะ

VISABKK : ให้แฟนไปขอหนังสือเชิญที่แมรี ระบุวันไปกลับ ให้ชัดเจน แล้วส่งตัวจริงมาที่ไทย

คำถาม : เอกสารแฟนต้องมีอะไรบางค่ะ

VISABKK : จดหมายเชิญ , สำเนาหนังสือเดินทาง , สำเนาตม ที่เคยมาไทย , จดหมายความสัมพันธ์ , เอกสารการเงิน , เอกสารการงาน , ( เอกสารที่เป็นสำเนาต้องเซ็นชื่อมาด้วย)

ยื่นวีซ่าฝรั่งเศสต้องกรอกเอกสาร online จองคิว online VISABKK จัดการให้ทั้งหมดค่ะ


ค่าบริการ 12,000 บาท

รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่า

รวม ประกันภัยการเดินทาง

รวม แปล 2 หน้า

รวม กรอกเอกสารและพาไปยื่นวีซ่าComentarios


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
bottom of page