top of page

วีซ่าออสเตรเลีย


เอกสารประกอบ เพื่อ ยื่นขอวีซ่า ออสเตรเลีย ท่องเที่ยว เยี่ยมเยือน

1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเกิน 6 เดือน ( ตัวจริง

2. หนังสือเดินทาง เล่มเก่า พร้อมสำเนา หน้าวีซ่า และ ตราประทับ ตม

3. รูปถ่ายขนาด 45x35 mm. ( หน้าตรง พื้นหลังเรียบ

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

5. สำเนาทะเบียน

6. หลักฐานทางการเงิน Statement 6 เดือน ( ตัวจริง)

6.1 Bank การันตี ( ตัวจริง

6.2 สมุดเงินฝาก ( ตัวจริง

6.3 หลักฐานการครอบครอง ทรัพย์สิน อื่นๆ เช่น รถ บ้าน ที่ดิน ร้านค้า หุ้น

 7. หลักฐานทางการงาน

7.1 กรณีอาชีพอิสระ ไม่ได้จดทะเบียนการค้า ให้เขียนจดหมายแนะนำตัว แสดงรายละเอียดอาชีพกรณีผู้ประกอบการ

7.2 จดทะเบียนการค้า ให้แสดงทะเบียนการค้า

7.3 กรณีพนักงานบริษัท ให้แสดง จดหมายรับรองการทำงาน ที่ระบุ ชื่อ ตำแหน่ง เงินเดือน วันที่เริ่มทำงาน วันที่ลางาน วันที่จะกลับมาทำงาน จำนวนวันที่ลา ออกโดยหัวจดหมาย บริษัทมีตราประทับ กรณีไม่ได้ทำงาน ไม่ต้องแสดง หลักฐานการทำงาน

8. เอกสารเพิ่มเติม เพื่อแสดงความผูกพันกับประเทศไทย เช่น สูติบัตร ลูก

9. กรณี แฟนชาวออสเตรเลีย ออกค่าใช้จ่าย

9.1 สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง

9.2 สำเนาหน้า ตม ที่เดินทางเข้าไทย

9.3 สำเนาหนังสือรับรองการทำงานสำเนาสลิปเงินเดือน Statement 6 เดือน ( ตัวจริง และ สำเนา

9.4 สำเนาหลักฐานการโอนเงินมาไทย หลักฐานอื่นๆ เช่น chat ,line , email และ รูปถ่ายคู่จดหมายเชิญ

10. เอกสารที่  VISABKK จัดเตรียม แบบฟอร์มใบสมัคร

Comments


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
bottom of page