top of page

วีซ่าอิตาลี กรณีติดตามมารดาไปอยู่อิตาลี

ประเทศอื่นเป็นยังไม่รู้

ประเทศอิตาลีจะเอาแบบนี้ ... สมัยก่อนทำไงไม่รู้ ตอนนี้กงสุลท่านใหม่จะเอาแบบนี้ค่ะ


วีซ่าอิตาลี ติดตามมารดาไปอยู่อิตาลี


‼️ แม่จดทะเบียนสมรสกับชาวอิตาลี

‼️ ลูกอายุไม่เกิน 18 ปี


คำสั่งศาลต้องมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

‼️ แม่มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว

‼️ กรณีพ่อเด็กไม่เคยรับรองบุตรให้เขียนลงในลงร้องด้วย .... ถ้าไม่ได้เขียนลงในคำร้องให้ขอใบ ปค 14 ที่ระบุว่าพ่อไม่เคยรับรองบุตร ( ตัวอย่างในรูป )

‼️ ต้องมีคำสั่งศาลถึงที่สุดแนบประกอบยื่นวีซ่าด้วย

‼️ กงสุลท่านใหม่ ให้ความสำคัญในรายละเอียดที่เขียนลงในคำสั่งศาลมาก


ความคิดเห็น


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
bottom of page