top of page

วีซ่าอิตาลีกรณีเยี่ยมเยือน รายละเอียดเอกสาร

เอกสารส่วนที่ 1 : ผู้สมัครวีซ่า ( เอกสารตัวจริง และ สำเนา 1 ชุด )

1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเดินทางไม่น้อยกว่า  6 เดือน 

2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว พื้นขาว

3. ทะเบียนบ้าน 

4. ใบเปลี่ยน หรือ นามสกุล ( กรณีมีการเปลี่ยนแปลง )

5. ทะเบียนสมรส ,ใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร 

6. เอกสารการงาน

•  รับรองการทำงาน (กรณีทำงาน)

•  ทะเบียนการค้า หรือ หนังสือรับรองที่มีอายุไม่เกิน 90 วัน 

•  อาชีพอิสระ - จดหมายแนะนำตัว รูปถ่ายกิจการ  

  7. หลักฐานทางการเงิน 

• แสดงหลักฐานทางการเงินย้อนหลัง 3 เดือนซึ่งต้องมีความเคลื่อนไหวของบัญชีอย่างสม่ำเสมอของผู้สมัคร

• สมัครและหนังสือรับรองจากทางธนาคารตัวจริงซึ่งไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่สมัคร 

• เดือนต้องติดกัน เช่นเดือน 1,2,3

• ต้องแสดงทั้ง Statement และ Bank guarantee

• เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ 

• บุคคลสถานะทางการเงินไม่เพียงพอ : จะต้องมีหนังสือรับรองจะออกค่าใช้จ่ายจากบุคคลในครอบครัว(บุตร บิดา มารดา พี่-น้อง) – ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ใบเกิด แสดงความสัมพันธ์ และเอกสารรับรองทางจากธนาคาร พร้อมระบุชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งแสดงหลักฐานทางการเงินย้อนหลัง 3 เดือน ซึ่งต้องมีความเคลื่อนไหวของบัญชีอย่างสม่ำเสมอ

เอกสารส่วนที่ 2 : รายการเอกสารสำหรับผู้เชิญ จากเพื่อน หรือครอบครัวจากทางอิตาลี 

• เอกสารหนังสือเชิญ สามารถดาวน์โหลดเอกสารหนังสือเชิญได้ สามารถดาวน์โหลดที่นี้

• สำเนา หนังสือเดินทาง + พร้อมกับเซ็นรับรองเอกสารจากผู้เชิญ 

• สำเนา บัตรประชาชน + พร้อมกับเซ็นรับรองเอกสารจากผู้เชิญ

• สำเนา หน้าตม ที่เข้าไทย + พร้อมกับเซ็นรับรองเอกสารจากผู้เชิญ

• จดหมายความสัมพันธ์ 

• ชาวอิตาลี ออกค่าใช่จ่ายให้ ต้องมี หนังสือรับรองทางการเงินจากทางอิตาลี : เอกสาร Fidejussione ตัวจริงจากทางธนาคาร


เอกสารส่วนที่ 3 : รายการเอกสารที่ VISABKK จัดเตรียม 

• ใบสมัคร - กรอกเป็นภาษาอังกฤษ ให้ครบถ้วน สามารถดาวน์โหลดที่นี้

• ประกันภัยการเดินทาง

• แผนการเดินทาง,โรงแรมที่พัก และตั๋วเครื่องบิน

• โรงแรมที่พัก มีใบจองโรงแรมมาแสดง ระบุชื่อนามสกุลของผู้ยื่น ให้ครบทุกคน

• ตั๋วเครื่องบินสำหรับยื่นวีซ่า ไป - กลับ - ระบุชื่อนามสกุลให้ครบถ้วน - ระบุวันที่ไปกลับ

 

*หมายเหตุ เอกสารภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ ให้ 2 หน้าเกินกว่า 2 หน้าคิดค่าบริการ 350 บาท ต่อหน้า 


Comments


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
bottom of page