top of page

วีซ่าเยี่ยมเยือนกรณีเยี่ยมแฟน เอกสารต่อไปนี้เผื่อเป็นหลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างแฟนที่เชิญ

1. ข้อความ chat line 2. หลักฐานในการโอนเงิน 3. รูปถ่าย 4. สำเนา ตม ที่เข้าไทย

นอกจากเอกสารที่ข้างต้น ยังต้องยื่นเอกสารอื่นๆเพื่อประกอบด้วย ขึ้นอยู่กับประเทศที่เดินทาง


Comments


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
bottom of page