top of page

วีซ่าเยี่ยมเยือนกรณีเยี่ยมแฟน เอกสารต่อไปนี้เผื่อเป็นหลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างแฟนที่เชิญ

1. ข้อความ chat line 2. หลักฐานในการโอนเงิน 3. รูปถ่าย 4. สำเนา ตม ที่เข้าไทย

นอกจากเอกสารที่ข้างต้น ยังต้องยื่นเอกสารอื่นๆเพื่อประกอบด้วย ขึ้นอยู่กับประเทศที่เดินทาง


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
bottom of page