top of page

วีซ่าเยี่ยมเยือนแฟน เชงเกน

วีซ่าเยี่ยมเยือนแฟน


อิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมัน และ อื่นๆในกลุ่มประเทศเชงเกนสถานทูตต้องการเอกสารที่พิสูจน์ความสัมพันธ์ เอกสารการโอนเงินที่แฟนโอนเงินให้เก็บเอาไว้ยื่นวีซ่านะคะ


ในบางประเทศต้องการรูปถ่ายคู่ chat ที่คุยกันด้วย เช่น เยอรมัน สวิส


อิตาลีลูกค้ารายล่าสุด ไม่เอารูปถ่ายคู่ แต่ต้องการเอกสารโอนเงิน หาแทบพลิกแผ่นดิน เพราะ ลูกค้าย้ายบ้าน เอกสารหายหมด

Comments


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
bottom of page