top of page

หนังสือรับรองการทำงาน

ปลอมแปลงเอกสารการงานระวังโป๊ะนะคะ

สถานทูตอาจโทรถามฝ่ายบุคคล


ถ้าไม่ได้ทำงานให้ระบุไปว่า “ว่างงาน”

และเขียนจดหมายแนะนำตัวว่าเรามีรายได้จากไหน บางคนแฟนเลี้ยงดู บางคนลูกเลี้ยงดู เป็นต้นComments


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
bottom of page