top of page

เอกสารจดทะเบียนสมรสกับชาวอิตาลีที่ประเทศอิตาลี

รายละเอียด เอกสารจดทะเบียนสมรสกับชาวอิตาลี ที่ประเทศอิตาลี กดอ่านใน link ข้างล่างนี้นะคะ


1. ใบโสดมีอายุ 6 เดือน นับจากวันที่ในเอกสาร

2. กรณีอยู่ต่างประเทศ ไม่สามารถเดินทางมาไทย สามารถขอใบโสด ให้ดำเนินการต่อไปนี้

2.1 มอบอำนาจให้ญาติที่ไทยคัดเอกสารราชการ

2.2 ไปที่ สถานทูตไทยในอิตาลี

2.3 แจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามอบอำนาจให้ญาติ ให้ญาติขอใบโสด

2.4 เอกสารที่คุณต้องถือไป สถานทูตไทย - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของญาติ - สำเนาทะเบียนบ้าน ของญาติ

2.5 การจดทะเบียนสมรสที่อิตาลี ต้องใช้ ใบเกิด และ ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ตัวจริง ( กรณีมีการเปลี่ยนแปลง ) ถ้าเอกสารสูญหายสามารถมอบอำนาจให้ญาติที่ไทยดำเนินการแทนได้


3. เอกสารต่อไปนี้ แปลอิตาลี รับรองกระทรวงต่างประเทศ และ รับรองสถานทูตอิตาลี


3.1 ใบเกิด

3.2 ใบโสด

3.3 ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลกรณีมีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้นไม่ต้องแปลอิตาลี ( บางเมืองเอกสาร ข้อ 3 ไม่ต้องแปล เพียงรับรองใบโสดที่กระทรวงต่างประเทศก็เพียงพอ ให้ตรวจสอบกับเมืองที่อาศัยอยู่ค่ะ)เอกสารฝ่ายชายอิตาลี และ ขั้นตอน กดอ่านในlink นี้ ค่ะ https://www.visabkk.com/marryitalyinitalyhttps://www.visabkk.com/marryitalyinitaly

Comments


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
bottom of page