top of page

เอกสารจดทะเบียนสมรสกับชาวอิตาลี ที่ประเทศไทย

ค่าบริการ : 19,500 บาท 

ค่าบริการรวม

  1. แปล คร 2 เป็นภาษาอิตาลี ( 2 หน้า )

  2. รับรองเอกสารกระทรวงต่างประเทศ - รับรองโสด และหนังสือเดินทางของฝ่ายชาวอิตาลี

  3. พาไปจดทะเบียนสมรสที่เขต 

  4. ล่ามภาษาอังกฤษ 

  5. จองคิวสถานทูตอิตาลี

  6. ยื่นวีซ่าติดตามสามี  

ค่าบริการไม่รวม 

  1. ค่าธรรมเนียมสถานทูตอิตาลี  ประมาณ 4,500 บาท

  2. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสมรส สำนักงานเขต 

  3. ค่ารับและจัดส่งเอกสารตามระยะทาง

  4. กรณีไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ล่ามภาษาอิตาลี 1,000 บาท 

* คู่สมรสต้องเตรียมพยานบุคคล 2 คน 

หมายเหตุ 

ก่อนชำระค่าบริการกรุณาพิจารณาให้รอบครอบ  VISABKK สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดเอกสารจดทะเบียนสมรส‬ ระหว่างชาวไทยและ อิตาลี ณ ประเทศไทย1. เอกสารฝ่ายคนไทย - เอกสารตัวจริง + สำเนา 5 ชุด


- บัตรประชาชน

- หนังสือเดินทาง

- ทะเบียนบ้าน

- ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี)

- ใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)

- สูติบัตร

- ใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์กรณี หย่าหรือ หม้าย ไม่เกิน 310 วัน

- รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้วพื้นขาว 2 รูป ( เพื่อยื่นวีซ่า )2. เอกสารฝ่ายอิตาลี เอกสารตัวจริง + สำเนา 5 ชุด ( หนังสือเดินทางและหน้า ตม เข้าไทย )- หนังสือเดินทาง

- หนังสือรับรองความโสดที่ออกโดยอำเภอ ณ ประเทศอิตาลี​

- สำเนา หน้า ตม ที่เข้าไทย ที่มีอายุมากกว่า 10 วัน

- เอกสารหนังสือรับรองการทำงาน หรือ Bank statement 6 เดือน

- ใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)

* ใบโสดฝ่ายชาวอิตาลี ต้องระบุอาชีพ และ รายได้ 

** ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้จดทะเบียนสมรสในไทยไม่ได้ 

3. VISABKK จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นวีซ่า 

ระยะเวลาดำเนินการจดทะเบียนสมรส 5 วันทำการ นัดหมาย 3 ครั้ง 

ครั้งที่ 1 - ยื่นหนังสือรับรองโสดกับสถานทูตอิตาลี 

ครั้งที่ 2 - จดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขต 

ครั้งที่ 3 - ยื่นเอกสาร คร 2 กับสถานทูตอิตาลี และ ยื่นวีซ่าติดตามสามี ระยะพิจารณาวีซ่า 5-7 วันทำการ 

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
bottom of page