top of page

เอกสารทางการเงิน

การในการยื่นวีซ่าจองแต่ละประเทศจ คล้ายคลึงกัน

อันนี้พูดถึงภาพรวมนะคะ เช่น อิตาลีกรณีแฟน ญาติ พี่น้อง เชิญกันสามารถใช้ ใบ Fidejussion ได้ แต่ประเทศอื่นไม่ได้ เป็นต้น

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
bottom of page