top of page

วีซ่าท่องเที่ยวสวีเดน - เพื่อเยี่ยมเยือนเพื่อนหรือแฟนเริ่มต้นอย่างไร ทำอย่างไร ยากหรือไม่ ทำเองได้ไหม หรือต้องจ้างเอเจน ??????

1. การขอวีซ่าทุกประเทศคำถามแรกคือ วัตถุประสงค์การเดินทาง การเดินทางเข้าประเทศนั้นเพื่ออะไร เช่นเที่ยว เยี่ยมเยือน ทำงาน หรือ ไปเรียนหนังสือ

2. ถ้าเราระบุวัตถุประสงค์การเดินทางได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการหาข้อมูล ที่พึ่งที่ดีที่สุดคือ "Google"

3. การขอวีซ่าระยะสั้นของประเทศสวีเดนสามารถโดยการยื่นผ่าน VFS เพราะฉะนั้น website VSF เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุด

4. ระดับความยากของเชงเก้งวีซ่าสวีเดนอยู่ที่ระดับ 2.5 จาก 5 (ยากที่สุดคือ 5 ได้แก่ วีซ่า USA) * คิดเอาเอง

5. การขอเชงเก้งวีซ่าสวีเดนสามารถดำเนินการด้วยตนเอง ถ้าผู้รองขอมีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่บาง เอาเป็นว่าพออ่านออกเขียนได้เพราะการกรอกแบบฟอร์มต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ

6. การใช้บริการเอเจนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่แต่ไม่ได้หมายความว่า วีซ่าจะผ่าน

7. การแปลเอกสาร ถ้าเอกสารนั้นเป็นภาษาไทยต้องแปลเป็นอังกฤษ

เอกสารที่ต้องยื่น - ไม่เกิน 90 วันเพื่อเยี่ยมเยื่อนเพื่อนหรือแฟน

1. แบบฟอร์มการขอวีซ่าเชงเก้น – ผู้สมัครจะต้องกรอกเอกสารให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อให้เหมือนในหนังสือเดินทาง- กรอกเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ

2. รูปถ่ายสี 1 ใบ ขนาด(45mm x 35mm) –พื้นหลังสีขาวและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน รูปถ่ายที่ถูกปรับแต่งภาพมาไม่สามารถใช้ได้ - VFS มีบริการถ่ายรูป

3. หนังสือเดินทางเล่มจริง –ต้องมีอายุเหลืออีกอย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันสุดท้ายที่ท่านเดินทางออกจากประเทศในกลุ่มเชงเก้น และต้องมีหน้าว่างในหนังสือเดินทางเหลืออีกอย่างน้อย 2 หน้า หากวีซ่าของท่านได้รับการอนุมัติ วีซ่าจะถูกติดอยู่ในหน้าหนังสือเดินทางที่ยังว่างอยู่ สำเนาหนังสือเดินทางจะต้องแนบอยู่กับแบบฟอร์มด้วย - วันที่หมดอายุของหนังสือเดินทางเป็นสิ่งสำคัญ

4. หนังสือเดินทางเล่มเก่า และวีซ่าที่เคยได้รับจากประเทศในกลุ่มเชงเก้น (หากมี) –สำเนาหนังสือเดินทางเล่มก่อนจะต้องแนบมาด้วย - เป็นอีกส่วนที่สำคัญ ถ้าเคยได้วีซ่าจากประเทศอื่นมาแล้วทำให้เพิ่มโอกาสการได้วีซ่าสวีเดน

5. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า - 2,100 บาท + 470 ค่าบริการของ vfs + ค่าจัดส่ง 200 บาท + 60 บาทค่าSMS แจ้งเตือน รวม 2,830 บาท

6. หนังสือรับรองการทำงาน หรือ สัญญาการว่าจ้างงานต้นฉบับ (ถ้ามี) –เอกสารนี้ ต้องระบุตำแหน่งงาน ระยะเวลาของสัญญาว่าจ้าง อัตราเงินเดือนที่ได้รับ และระบุรายละเอียดจากนายจ้างว่าอนุญาตให้ลาได้เป็นระยะเวลานานเท่าไหร่ - ต้องเป็นภาษาอังกฤษ

7. ในกรณีที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือ เป็นเจ้าของธุรกิจ – กรุณาแสดงสำเนาเอกสารจดทะเบียนบริษัทของท่าน/ เอกสารจดทะเบียนพานิชย์จากกรมการค้าภายใน หรือเอกสารรับรองการถือหุ้นส่วน และหลักฐานรายได้ต่อปี - ต้องเป็นภาษาอังกฤษ

8. ในกรณีนักเรียน –หนังสือรับรองจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ ถ้าผู้สมัครจะเดินทางในช่วงเวลาปิดภาคการศึกษา ผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารที่รับรองว่าท่านได้เข้ารับการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปแล้วด้วย - ต้องเป็นภาษาอังกฤษ

9. หลักฐานการเงินที่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และการพำนักอยู่ชั่วคราวตลอดระยะเวลาในต่างประเทศ –ได้แก่ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหรือหนังสือรับรองจากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่อาจเรียกขอเอกสารนี้เพิ่มเติมถึงแม้ว่าผู้รับรองจะระบุว่าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กับผู้สมัครก็ตาม ผู้สมัครจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายประมาณ 450 SEK ต่อคน/ต่อวัน และคำนวณตามจำนวนวันที่ท่านจะไปพำนักอยู่ - อาจเตรียมหลักฐานเช่น statement และ Bank garantee ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน หรือถ้าหลักฐานทางการเงินไม่มี ในกรณีนี้แสดงหลักฐานทางการเงินของแฟน

10. สำเนาทะเบียนการหย่า (หากมี) แปลเป็นอังกฤษ

11. สำเนากรมธรรม์ประกันสุขภาพสำหรับการเดินทาง –ซึ่งกรมธรรม์นี้จะต้องมีผล และใช้ได้ในกลุ่มประเทศเชงเก้นและครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมดที่ท่านพำนักอยู่ หรือระยะเวลาที่ท่านเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือเดินทางผ่านแดนในกลุ่มประเทศเชงเก้น กรมธรรม์นี้จะต้องคุ้มครองค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาพยาบาลสำหรับเหตุฉุกเฉิน การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับบ้าน และต้องมีวงเงินคุ้มครองขั้นต่ำ 30,000 ยูโร

12. กรอกแบบสอบถามสำหรับวีซ่าเพื่อการไปเยี่ยมเยียนมิตรสหาย (รวมถึงคู่รัก) - กรอกเป็นภาษาอังกฤษ

13. เอกสารส่วนที่ผู้รับรองจำเป็นต้องแสดง (ต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน) - แฟนที่อยู่ที่สวีเดนต้องเตรียมเอกสารในส่วนนี้ให้

14. หนังสือเชิญต้นฉบับ Appendix E (form 241011) –เอกสารนี้ต้องเป็นต้นฉบับและกรอกให้ครบถ้วนสมบูรณ์โดยผู้รับรอง - แฟนที่อยู่ที่สวีเดนต้องเตรียมเอกสารในส่วนนี้ให้

15. สำเนาทะเบียนราษฏร์ของผู้รับรอง (Personbevis) – Civic Registration from the Swedish Tax Agency - แฟนที่อยู่ที่สวีเดนต้องเตรียมเอกสารในส่วนนี้ให้

16. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับรอง –พร้อมด้วยสำเนาหน้าที่มีตราประทับเข้าออกประเทศไทย

17. สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ ใบอนุญาตมีถิ่นพำนักในสวีเดนของผู้รับรอง (ในกรณีที่ผู้รับรองไม่ได้ถือสัญชาติสวีเดน)

18. หลักฐานการเงินของฝ่ายผู้รับรอง –หากผู้รับรองเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ผู้สมัครทั้งหมด ผู้รับรองจะต้องแสดงหลักฐานทางการเงินซึ่งเพียงพอที่จะรับผิดชอบดูแลผู้สมัครตลอดการพำนักอาศัย เช่น ใบรับเงินเดือน,หนังสือรับรองบำนาญ หรือบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน เป็นต้น แฟนที่อยู่ที่สวีเดนต้องเตรียมเอกสารในส่วนนี้ให้

19. หลักฐานการอยู่อาศัย และติดต่อกันระหว่างผู้สมัครและผู้รับรอง (หากมี) –เช่นรูปถ่าย หลักฐานการส่งข้อความ ใบแจ้งค่าโทรศัพท์ซึ่งระบุหมายเลขของผู้รับรอง เป็นต้น

20. ในกรณีของผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปี

20.1 สำเนาใบสูติบัตร แปลเป็นอังกฤษ

20.2 หลักฐานเกี่ยวกับอำนาจในการปกครองบุตร – ซึ่งจะต้องระบุว่าใครเป็นผู้มีอำนาจในการปกครองบุตร และต้องออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง - แปลเป็นอังกฤษ

20.3 หากผู้เยาว์เดินทางโดยลำพัง –จะต้องแนบหนังสือยินยอม และสำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางจากทั้งบิดามารดา หรือ ผู้มีอำนาจปกครองตามกฏหมายในกรณีที่อยู่ภายใต้อำนาจปกครองของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง - แปลเป็นอังกฤษ

20.4 หนังสือรับรองจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ -ถ้าผู้สมัครจะเดินทางในช่วงเวลาปิดภาคการศึกษา ผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารที่รับรองว่าท่านได้เข้ารับการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปแล้วด้วยแปลเป็นอังกฤษ

20.5 สำเนาใบมรณบัตร (หากมี) –ในกรณีที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต แปลเป็นอังกฤษ

26. หมายเหตุ: ผู้ยื่นคำขออาจถูกขอให้จัดหาเอกสารเพิ่มเติม หรืออาจถูกเรียกเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ หากสถานทูตฯ เห็นว่ามีความจำเป็น และตามกฎระเบียบของกลุ่มประเทศในเครือข่ายเชงเก้นนั้น ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่อาจเรียกคืนได้ เอกสารที่เป็นภาษาไทย จะต้องแนบมาพร้อมกับฉบับแปล ซึ่งได้รับการแปลมาจากสำนักงานแปลที่ได้รับการรับรอง

ที่มา: VFS

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
bottom of page