top of page

Austria เชงเก้นวีซ่า ท่องเที่ยว เยี่ยมแฟน เยี่ยมญาติAustria เชงเก้นวีซ่า ท่องเที่ยว เยี่ยมแฟน เยี่ยมญาติ เอกสารและรายละเอียด ข้อมูลเพิ่มเติม ☎️093 564 6561 visainbkk@gmail.com www.visabkk.com

1. ใบคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลทุกอย่างโดยสมบูรณ์ 1ชุด 2. สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง จำนวน 2 ใบ 3. รูปถ่ายสีที่มีพื้นหลังสีขาว และเป็นรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป 4. ประกันภัยการเดินทาง (สามารถตรวจสอบรายละอียด และ บริษัทประกันภัยที่ได้รับการยอมรับ) 30,000 ยูโร( Travel insurance not Health insurance ) 5. หนังสือรับรองการทำงาน 1 ฉบับ ให้ระบุ อาชีพ เงินเดือน และระยะเวลาในการทำงาน ( เป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเยอรมัน ) หรือ กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้ใช้ใบจดทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้สมัคร ( ส่วนกรณีที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ ผู้สมัครจำเป็นต้องทำหนังสือชี้แจงถึงที่มาของรายได้ในชีวิตประจำวัน ) ถ้าเป็นนักเรียนต้องมีหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา 6. เอกสารทางการเงิน เช่น ( สมุดบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน พร้องอัพเดทล่าสุด หรือ Bank Certificate จากธนาคาร ในกรณีที่มีการ support หรือ ออกค่าใช้จ่ายให้ จำเป็นที่จะต้องทำหนังสือ Sponsor letter ( เป็น บิดา มารดา หรือ สามี ภรรยา ) พร้อมแนบเอกสารเชื่อมโยงความสัมพัน อาทิ เช่น ทะเบียนสมรส หรือ สูติบัตร พร้อม แปล ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเยอรมัน หากในกรณีที่ผู้สมัครมีคนเชิญจากทางออสเตรียแล้วก็ตามถ้าผู้สมัครประกอบอาชีพก็มีความจะเป็นที่จะต้องแสดงรายได้ของตัวเองด้วยเช่นกัน 7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ( Ticket Reservation ) จะต้องเป็นหัวของสายการบินนั้นๆที่ผู้สมัครจองโดยทางสถานทูตจะไม่รับใบจองตั๋วผ่านทาง Travel Agency 8. ในการณี มีการเชิญจากเพื่อนที่เป็นชาว Austria ให้ผู้สมัคร แสดง Code เชิญจากสถานีตำรวจที่ ออสเตรีย พร้อมทั้งแสดง หน้า หนังสือเดินทางของคนเชิญ ประกอบด้วย ( ในกรณีไปพักกับเพื่อน ญาติ หรือ คุ่สมรส ) พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้เชิญ 9. เอกสารเกี่ยวกับที่พัก (Hotel Booking ) จำเป็นต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาการเดินทาง ให้ต่อเนื่องกับตั๋วเครื่องบินของผู้สมัครและจะต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือ ภาษาเยอรมันเท่านั้นรวมถึงต้องระบุที่อยู่ของที่พักให้ชัดเจน 10. ค่าธรรมเนียมวีซ่าต้องชำระในวันที่ยื่นคำร้องขอวีซ่า ( จะเปลี่ยนประจำทุกเดือนขึ้นอยู่กับค่าเงินในเดือนนั้นๆ 10.1 ตารางการเดินทางในกรณีที่ผู้สมัคร เดินทางมากกว่า 1 ประเทศ ให้ระบุว่าผู้สมัครจะมีเดินทางไปที่ไหนบ้าง.หรือ

ในกรณีพำนักแค่ในประเทศออสเตรียประเทศเดียวหลายวันให้ทำด้วยเช่นกันว่าผู้สมัครเดินทางไปเที่ยวที่ไหนบ้าง 11.ทะเบียนบ้าน

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
bottom of page