top of page

การกรอกแบบฟอร์ม ยื่นวีซ่าท่องเที่ยว อิตาลี


วีซ่าอิตาลี

การกรอกใบสมัคร ตรงหัวข้ออาชีพ จะกรอกอะไรดี ?

1. แม่บ้าน / housewife ถ้าจะกรอกว่า housewife คุณต้องมีทะเบียนสมรสมาแสดง และ ต้องแปลเป็นอังกฤษ

2. ตกงาน / unemployed กรณีไม่มีงานทำ

3. อาชีพอิสระ ที่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า / Business owners unregistered ... ต้องระบุไปว่าค้าขายอะไร

4. พนักงาน บริษัท ส่วนตรงนี้ ให้ กรอกตำแหน่ง และ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของบริษัทในหัวข้อถัดไป - ต้องแสดงหนังสือลา เป็นภาษาอังกฤษ ที่ระบุ ชื่อนามสกุล วันที่เริ่มทำงาน ตำแหน่ง เงินเดือน วันที่ลา วันที่ จะกลับมาทำงาน ออกโดยหัวจดหมายบริษัท และผู้มเซ็นอนุมัติ ประทับตราบริษัท

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
bottom of page