top of page

วีซ่าติดตามมารดาไปอยู่อิตาลีค่าบริการรวม

 1. แปลคำสั่งศาล ไม่เกิน 3 หน้า

 2. แปลสูติบัตร ลูก

 3. รับรองกระทรวงต่างประเทศ

 4. รับรองสถานทูตอิตาลี

 5. ช่วยให้คำแนะนำในเรื่องเอกสารขอยื่นวีซ่า กรอกแบบฟอร์ม

 6. พาลูกค้าไปยื่นวีซ่า

 7. แนะนำการเตรียมเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษเช่น จดหมายเชิญ แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน ตารางการเดินทาง

 8. บริการจองคิวกับสถานทูต

 9. บริการจองตั๋วเครื่องบิน (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน)

 10. ประกันภัยการเดินทาง 1 เดือน

 11. ติดตาม เรื่องการยื่นขอ วีซ่า และ เอกสารต่างๆ กับหน่ายงานต่างๆ จนกว่าลุกค้าจะได้รับวีซ่า


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
bottom of page