top of page

วีซ่าติดตามสามีไปอยู่ฝรั่งเศส15,500 บาทรวม

ค่าธรรมเนียมวีซ่ารวม

ค่าบริการ ในการจัดช่วยให้คำแนะนำในเรื่องเอกสารขอยื่นวีซ่า กรอกแบบฟอร์มพาลูกค้าไปยื่นวีซ่า แนะนำการเตรียมเอกสารติดตาม เรื่องการยื่นขอ วีซ่า และ เอกสารต่างๆ กับหน่ายงานต่างๆ จนกว่าลุกค้าจะได้รับวีซ่า

ไม่รวมค่าแปลเอกสาร

หมายเหตุก่อนชำระค่าบริการกรุณาพิจารณาให้รอบครอบ VISABKK สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดการอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูต VISABKK เป็นเพียงตัวแทนยื่นคำร้องเท่านั้น ค่าบริการและ ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้

รายละเอียดเอกสาร

 1. ใบสมัครวีซ่าพำนักระยะยาว (ฉบับจริง) (ดาวน์โหลด)

 2. แบบฟอร์ม OFII (ดาวน์โหลด)

 3. รูปถ่ายสีประจำตัวล่าสุด หน้าตรง จำนวน 2 รูป

 • พื้นหลังสีขาว

 • ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม.

 • ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่สิ่งต่างๆบนใบหน้าหรือศีรษะ

 • ภาพถ่ายปัจจุบัน (ไม่เกิน 6 เดือน)

 • ใบหูและคิ้วจะต้องปรากฏบนภาพถ่าย

 • ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศีรษะ และด้านบนของหัวไหล่ โดยต้องเห็นใบหน้า 70-80% ของภาพอย่างชัดเจน

4. หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง) หนังสือเดินทาง (สำเนา)

 • (สำเนาของหน้าที่มีเชงเก้นวีซ่าหรือตราประทับเข้าออกประเทศต่างๆ)

 • (วันหมดอายุของหนังสือเดินทางต้องมากกว่า 15 เดือน นับจากวันที่ท่านวางแผนเดินทางออกจาก ประเทศไทย, โดยจะต้องมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้าเพื่อประทับตราวีซ่า)

5. หนังสือเดินทางฉบับเก่า (ฉบับจริง) หนังสือเดินทางฉบับเก่า (สำเนา)

 • (สำเนาของหน้าหนังสือเดินทางที่มีข้อมูลส่วนบุคคลและหน้าที่มีเชงเก้นวีซ่าหรือตราประทับเข้าออกประเทศต่างๆ)

 • หากท่านมีหนังสือเดินทางฉบับเก่าที่หมดอายุการใช้งานแล้ว ให้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

6. สำเนาทะเบียนสมรสฝรั่งเศสที่มีอายุไม่เกินกว่า2เดือน

7. ใบเปลี่ยนชื่อสกุล ในกรณีที่ชื่อสกุลของผู้สมัครมีความแตกต่างจากใบทะเบียนสมรสฝรั่งเศสและหนังสือเดินทางของผู้สมัคร

8. ใบเปลี่ยนชื่อสกุล ในกรณีที่ชื่อสกุลของผู้สมัครมีความแตกต่างจากใบทะเบียนสมรสฝรั่งเศสและหนังสือเดินทางของผู้สมัคร

* เอกสารภาษาไทย ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ฝรั่งเศส

9. เอกสารแสดงความเป็นสัญชาติฝรั่งเศสของคู่สมรส

 • เอกสารแสดงความเป็นสัญชาติฝรั่งเศสของคู่สมรส (สำเนา)

 • บัตรรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางฝรั่งเศส หรือ เอกสารรับรองการเป็นพลเมืองฝรั่งเศส หรือ สำเนาเอกสารที่แสดงสัญชาติฝรั่งเศส

 • จดหมายจากพลเมืองฝรั่งเศส ยืนยันการอยู่ร่วมกัน (communauté de vie ) และการไม่สิ้นสุดการสมรส เขียนขึ้นมาเอง


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
bottom of page