top of page

คนไทย อยู่อิตาลี ต้องการนำคู่สมรสชาวไทย ไป อยู่ อิตาลี 🇮🇹


คนไทย ที่อยู่ อิตาลี อย่างถูกต้องตามกฏหมาย จดทะเบียนสมรส กับ คนไทย แล้ว ต้องการไปอยู่ประเทศอิตาลี ต้อง ทำอย่างไร ❓ ✅1. ตรวจสอบคุณสมบัติ 1.1 คู่สมรส อยู่อิตาลีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 1.2 ตรวจสอบกับทาง อิตาลี ว่า สามารถนำคู่สมรส ไปอยู่อิตาลีได้ หรือไม่ เมื่อ คู่สมรสมาถึงประเทศอิตาลี ทางอิตาลี จะออกใบ เปเมสโซ ให้หรือ ไม่ ✅2. การจดทะเบียนสมรส ระหว่างคนไทย และ คนไทย 2.1 เอกสาร บัตรประชาชนตัวประชาชน ของทั้ง สองฝ่าย ✅3. การขอวีซ่า เยี่ยมเยือน อิตาลี ไม่เกิน 90 วัน และ เมื่อถึงอิตาลี ให้ขอ ใบเปเมสโซ เพื่ออยู่ต่อ เอกสาร เอกสารยื่นวีซ่า อิตาลี ระยะสั้น เยี่ยมเยือน เอกสารสำหรับผู้ยื่นวีซ่า 1. หนังสือเดินทาง (ตัวจริง ) 2. หนังสือเดินทาง เล่มเก่า 3. ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง) 4. ใบเปลี่ยนชื่อ ( กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล ) 5. ทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า ( ถ้ามี) 6. Bank statement 3 เดือน 7. Bank การันตี 1. เอกสารทางคนไทยที่อยู่อิตาลี ( ผู้เชิญ) ⁃ สำเนา หนังสือเดินทาง ⁃ สำเนา permit to stay ใบเปเมสโซ ⁃ หนังสือ เชิญ - ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ตัวจริง *เอกสารเซ็นสำเนา ลายเซ็นให้ตรงกับหนังสือเดินทาง 3. เอกสาร เพื่อการขออยู่ต่อ - ให้สอบถามจากอิตาลี โดย ปกติ ใช้ 3.1 ใบเกิด ผู้ยื่นวีซ่า 3.2 ทะเบียนสมรส 3.3 ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ( ถ้ามี ) โดยเอกสาร ต่อ ต้องแปลอิตาลี รับรองกระทรวงต่างประเทศ และ รับรอง สถานทูตอิตาลี ✅ค่าบริการ 19,500 บาท ( ค่าเอกสาร อยู่ต่อ + วีซ่าเยี่ยมเยือน ) *กรณีไม่เคยเปลี่ยน หรือ นามสกุล Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
bottom of page