top of page

วีซ่าเยี่ยมเยือนแฟน เยอรมันรายการเอกสาร

 1. ใบสมัคร - กรอกเป็นภาษาอังกฤษ ให้ครบถ้วน กดเพื่อกรอก online

 2. รูปถ่าย 35*45 cm ตัวอย่าง

 3. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 4. หนังสือเดินทางเล่มเก่า

 5. เอกสาร รับทราบข้อกฎหมาย

 6. ประกันสุขภาพ 30,000 ยูโร

 7. ใบเปลี่ยน ( ชื่อถ้ามี ) และ สำเนา 1 ชุด แปลเป็นอังกฤษ

 8. คนไทยที่สมรสกับคน EU หรือ อิตาลี ให้เตรียมทะเบียนสมรสมาแสดงด้วย

 9. หนังสือรับรองการทำงาน

 10. ทะเบียนสมรสตัวจริง และ สำเนา 1 ชุด แปลเป็นอังกฤษ

 11. แผนการเดินทาง- ประกอบด้วยรายละเอียดการเดินทางอย่างครบถ้วน กิจกรรณที่จะทำ สถานที่จะไปเยี่ยมชม

 12. โรงแรมที่พัก มีใบจองโรงแรมมาแสดง ระบุชื่อนามสกุลของผู้ยื่น ให้ครบทุกคน

 13. ตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ - ระบุชื่อนามสกุลให้ครบถ้วน - ระบุวันที่ไปกลับ *ไม่ควรซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนได้รับวีซ่า

 14. สำเนาทะเบียนบ้าน

 15. หลักฐานทางการเงิน

 16. แสดงหลักฐานทางการเงินย้อนหลัง 3 เดือนซึ่งต้องมีความเคลื่อนไหวของบัญชีอย่างสม่ำเสมอของผู้สมัครและหนังสือรับรองจากทางธนาคารตัวจริงซึ่งไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่สมัคร

 • update ล่าสุดไม่เกิน 7 วัน

 • เดือนต้องติดกัน เช่นเดือน 1,2,3

 • ต้องแสดงทั้งStatement และ Bank guarantee

 • เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ ​

17. หลักฐานการการงาน

 • สำหรับเจ้าของกิจการ ให้แสดง หนังสือจดทะเบียนการค้า

 • สำหรับอาชีพอิสระ ให้เขียนจดหมายแนะนำตัว รูปถ่ายอาชีพ ผลงาน

 • สำหรับนักศึกษา แสดงจดหมายรับรองการศึกษา

 • สำหรับ พนักงาน บริษัท แสดงจดหมาย ลางาน ที่ระบุวันลา วันไปกลับ ตำแหน่ง เงินเดือน ออกโดยหัวจดหมายบริษัท ที่ระบุที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ชัดเจน ลายเซ็นต์ผู้มีอำนาจและตราประทับ

18. อายุตำ่กว่า 18 ปี สำหรับผู้เดินทางสัญชาติไทยที่อายุต่ำกว่า18 ปี ผู้มีอำนาจปกครองตามกฎหมาย (โดยปกติคือบิดา-มารดา) ต้องมาปรากฎตัวพร้อมกันในวันยื่นคำร้อง และเซ็นชื่อในคำร้องหากผู้มีอำนาจปกครอง หรือ บิดา-มารดา ไม่สามารถมาได้ ผู้เดินทางสามารถยื่นคำร้องที่ผู้มีอำนาจปกครองเซ็นชื่อไว้แล้วพร้อม หนังสือยินยอม โดยลายเซ็นของผู้ปกครองหรือบิดา-มารดา ในหนังสือยินยอมนั้น จะต้องได้รับการรับรองจากสำนักงานเขตหรืออำเภอที่สังกัด กรณีบิดา-มารดาพำนักอยู่ในเยอรมนีต้องมีการรับรอง ลายเซ็นจากหน่วยราชการของเยอรมนี กรณีบิดาหรือมารดาเพียงฝ่ายเดียวทำหนังสือยินยอมต้อง แสดงหลักฐานว่าบิดาหรือมารดาผู้นั้นเป็นผู้มีอำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียวจริง 19. ทะเบียนสมรส 20. ใบเกิด บุตร 21. กรณี เยียมแฟน หรือ ญาติ

 • หนังสือจากผู้เชิญในเยอรมนีที่รับรองค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการ ผู้เชิญสามารถทำหนังสือรับรองได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ตนสังกัด

 • หนังสือรับรอง จดหมายเชิญของญาติ/คนรู้จัก/แฟน ที่คุณต้องการเยี่ยมเยียน

 • สำเนาหน้าพาสปอร์ตของญาติ / คนรู้จัก / แฟน ที่คุณต้องการไปเยี่ยมเยียน

 • เอกสารแสดงความสัมพันธ์ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเกิด

21. การจัดเรียงเอกสาร


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
bottom of page