top of page

เอกสารแต่งงานกับชาวฝรั่งเศส ณ ประเทศไทย1. เอกสารฝ่ายคนไทย

1.1 บัตรประชาชน

1.2 หนังสือเดินทาง

1.3 ทะเบียนบ้าน

1.4 สูติบัตร

1.5 ทะเบียนหย่า หรือ ใบมรณะบัตร และ ทะเบียนสมรส (กรณีที่เคยจดทะเบียนหย่า)

1.6 ใบเปลี่ยนชื่อหรือใบเปลี่ยนนามสกุลตัวจริงพร้อมสำเนา (ถ้ามี)

2.เอกสารฝ่ายชาว ฝรั่งเศส

2.1 Les formulaires dûment complétés

2.2 copie intégrale d’acte de naissance délivrée depuis moins de 3 mois (Veuillez présenter l’original)

2.3 présentation du passeport, une photocopie couleur pourra être demandée

2.4 présentation de la carte d’identité (facultative), une photocopie couleur pourra être demandée

2.5 en cas de veuvage, copie intégrale de l’acte de décès du précédent conjoint

2.6 justificatif de domicile (par ex : facture, avis d’imposition, attestation de l’hébergeant avec copie de sa pièce d’identité …). Attention, pour toute personne ayant une adresse à l’étranger, votre domicile sera justifié par une attestation de résidence ou certificat d’inscription de l’ambassade de France de votre pays de résidence (pour plus d’informations, renseignez-vous auprès de votre ambassade). Merci de présenter votre carte consulaire.

  1. ​หนังสือเดินทาง

  2. บัตรประชาชน

  3. สูติบัตร

  4. เอกสารรับรองการทำงาน

  5. เอกสารรับรองเงินเดือน

  6. เอกสารรับรองที่อยู่

  7. เอกสารแสดงความเป็นสัญชาติฝรั่งเศส

  8. สำเนาหน้าวีซ่า เข้าไทยล่าสุด

เอกสารตัวจริง พร้อมสำเนา 5 ชุด

ขั้นตอน ที่ 1 : จองคิวกับสถานทูต - ลูกค้าจองคิวเอง 1-2 เดือนล่วงหน้า

โทรหรืออีเมล์ไปที่สถานทูตฝรั่งเศสก่อนเพื่อนัดเวลาสัมภาษณ์

email: etat-civil.bangkok-amba@diplomatie.gouv.fr หรือ

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/rdvinternet/html-3.04.03/frameset/frameset.html?lcid=3&sgid=46&suid=1

ขั้นตอนที่ 2 : ส่งเอกสารฝ่ายหญิงตัวจริงตามรายการมายัง VISABKK - ระยะเวลา 2 อาทิตย์

- เพื่อรับรองกระทรวงต่างประเทศ , แปลเป็นฝรั่งเศส

ยกเว้นหนังสือเดินทาง ที่ไม่ต้องแปล แต่ต้องรับรองกระทรวง)

ขั้นตอนที่ 3 : ยื่นขอเอกสารจดทะเบียนสมรสที่สถานทูตฝรั่งเศส ขั้นตอนนี้ใช้เวลา 2 เดือน

* ฝ่ายชาวต่างชาติ และ คนไทยต้องไปสถานทูตด้วยกัน

เอกสาร

1. เอกสารฝ่ายคนไทย ตัวจริง และ สำเนา * เอกสารฝ่ายคนไทย ต้องรับรองกระทรวงต่างประเทศ แปล ให้เรียบร้อย

2. เอกสารฝ่ายชาวฝรั่งเศส ตัวจริง และ สำเนา

3. ใบนัดจากสถานทูต

* รอ email ตอบกลับจากสถานทูต 2 เดือน

ขั้นตอนที่ 4 : ขั้นตอนรับใบโสดของฝ่ายชาวฝรั่งเศส ขั้นตอนนี้ใช้เวลา 1 วัน

* ฝ่ายชาวต่างชาติ และ คนไทยต้องไปสถานทูตด้วยกัน

1. เจ้าหน้าที่สถานทูตส่งอีเมล์แจ้งให้เราไปรับใบโสด

2. สถานทูตจะให้เอกสาร มา 2 ชุด

2.1 ใบโสด CCAM

2.2 แบบฟอร์ม เพื่อกรอกรายละเอียด ของทั้งฝ่ายหญิง และ ฝ่ายชาย

3. นำเอกสาร ข้อ 2 และ หนังสือเดินทางชาวฝรั่งเศส แปลเป็นไทย VISABKK ดำเนินการแทน

4. นำเอกสาร ข้อ 3 ไปรับรองสถานทูตฝรั่งเศส

ขั้นตอนที่ 5 : นำเอกสารจากขั้นตอนที่ 4 รับรองกระทรวงต่างประเทศ VISABKK ดำเนินการแทน

ขั้นตอนที่ 6 : การจดทะเบียนสมรส ที่เขต ,พยาน 2 คน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน VISABKK พาลูกค้าไปจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขต

เอกสาร ที่ต้องนำมาในวันจดทะเบียนสมรส

1. ฝ่ายชาวไทย - ตัวจริง

1.1 บัตรประชาชน

1.2 หนังสือเดินทาง

1.3 ทะเบียนบ้าน

1.4 สูติบัตร

1.5 ทะเบียนหย่า หรือ ใบมรณะบัตร และ ทะเบียนสมรส (กรณีที่เคยจดทะเบียนหย่า)

1.6 ใบเปลี่ยนชื่อหรือใบเปลี่ยนนามสกุลตัวจริงพร้อมสำเนา (ถ้ามี)

1.7 ใบรับรองแพทย์ กรณีหย่าไม่เกิน 310 วัน ( เอกสารมีอายุ 1 เดือน )

2. เอกสารฝ่ายชาวฝรั่งเศส - ตัวจริง

2.1 หนังสือเดินทาง

ขั้นตอนที่ 7 : นำ คร 2 รับรองกระทรวงต่างประเทศ แปลเป็น ภาษาฝรั่งเศส VISABKK ดำเนินการให้

ขั้นตอนที่ 8 : นำเอกสารจากขั้นตอนที่ 6 แล้วให้กลับไปยื่นที่สถานทูตอีกครั้งหลังจากนั้นรอประมาณ 7-10 วัน ใบ Acte de marriage - ลูกค้าดำเนินการเอง


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
bottom of page